Apie tinklą

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Šiuo metu Maltoje yra trys Europos teisminio tinklo (EJN) kontaktiniai punktai. Šių kontaktinių punktų veiklos koordinavimą palengvina tai, kad jie veikia tame pačiame biure ir nuolat palaiko tarpusavio ryšius visais tinklo veiklos Maltoje klausimais. Šie kontaktiniai punktai sukūrė bendradarbiavimo sistemą, dėl kurios tinklas veikia veiksmingiau, ypač teikiant informaciją privačiojo sektoriaus specialistams, kuriems tokia informacija reikalinga.

Apie nacionalinį tinklą

  • Teisinė pagalba

Perduodančioji ir gaunančioji institucija teisinės pagalbos srityje yra teisinės pagalbos advokatas, kurio darbo vieta yra Civilinių teismų kanceliarijoje, Bendrajame teisme, adresu Republic Street, Valletta, Malta.

  • Dokumentų įteikimas

Generalinė prokuratūra, veikianti adresu The Palace, St. George's Square, Valletta, yra centrinė institucija dokumentų įteikimo srityje – ji yra ir perduodančioji, ir gaunančioji institucija. Ji rūpinasi prašymų formų išsiuntimu ir dokumentų, skirtų įteikimui, priėmimu iš užsienio perduodančiųjų institucijų, ir perduoda tuos dokumentus paskirtajam asmeniui Bendrajame teisme, kad šis atliktų tų dokumentų įteikimą pagal Maltos proceso teisės aktus, taikomus dokumentų įteikimui.

Viena iš Generalinės prokuratūros funkcijų įteikiant dokumentus, kai ji veikia kaip perduodančioji ir (arba) gaunančioji institucija– dokumentų įteikimo proceso metu palaikyti ryšius su ieškovais ir (arba) jų teisiniais atstovais.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Šioje srityje kompetentingas Smulkių ginčų teismas, kuris veikia Bendrajame teisme Valetoje. Apeliacinius skundus dėl šio teismo sprendimų nagrinėja Apeliacinis teismas (žemesnės jurisdikcijos pakopoje), taip pat veikiantis Bendrajame teisme Valetoje.

Kompetentinga institucija kiekvienu atveju priklauso nuo asmens, kurio atžvilgiu vykdytinas teismo sprendimas, gyvenamosios vietos. Magistratų teismas (Malta) ir Magistratų teismas (Gocas) turi kompetenciją vykdymo užtikrinimo klausimais, taip pat taikant 23 straipsnį, kaip nustatyta Smulkių ginčų teismo įstatymo (Maltos teisės aktų rinkinio 380 skyrius) 10 straipsnio 4 dalyje.

  • Įrodymų rinkimas

Centrinė institucija yra Generalinė prokuratūra Valetoje.

Prašomieji teismai yra šie:

  1. Civiliniai teismai, Pirmieji rūmai
  2. Civilinis teismas (Šeimos bylų skyrius)
  3. Magistratų teismas (Malta)
  4. Magistratų teismas (Gocas) (aukštesnioji jurisdikcija) arba (žemesnioji jurisdikcija)

Teismai turi jurisdikciją įgyvendinti teismo nutartis, parengtas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse arba komercinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 22/05/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.