Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Apie tinklą

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Informacijos centrai

Kiekviena iš Jungtinės Karalystės keturių teisinių jurisdikcijų turi po informacijos centrą. Kadangi kiekviena jurisdikcija yra atskira, šių informacijos centrų darbas nesidubliuoja – kiekvienam iš jų savo jurisdikcijoje tenka visa atsakomybė už tinklo darbą. Per Europos teisminį tinklą pateiktos užklausos turėtų būti nukreipiamos į atitinkamą susijusios jurisdikcijos informacijos centrą.

Informacijos centras veikia Šiaurės Airijos Teisingumo departamento sudėtyje. Informacijos centras tinklo klausimus sprendžia ne visą darbo laiką, tačiau tvarkydamas Tinklo reikalus jis gali naudotis įvairių veiklos ir politikos lygmenimis dirbančių kolegų pagalba. Tinklo darbas derinamas su įvairiais kitais uždaviniais.

Europos teisminio tinklo veikimas Šiaurės Airijoje

Oficialaus nacionalinio tinklo Šiaurės Airijoje nėra. Tačiau Teisingumo departamente išplėtotas konkrečiose politikos srityse dirbančių ekspertų tinklas. Informacijos centras taip pat turi įvairių išplėtotų ryšių kituose atitinkamuose departamentuose, kuriems galima adresuoti užklausas, nepriklausančias informacijos centro departamento kompetencijai. Kadangi Šiaurės Airija yra maža jurisdikcija, informacijos centras turi gerai išplėtotą vidaus kontaktinių asmenų tinklą, šie kontaktiniai asmenys gali padėti atsakyti į daugumą gautų užklausų ir informacijos prašymų.

Veiksmingiausias būdas perduoti prašymus ir informaciją yra e. paštas. Jis sudaro sąlygas greitai ir visapusiškai persiųsti žinutes, visų pirma išorės kontaktiniams asmenims, taip užtikrinant, kad atitinkami darbuotojai turėtų reikiamą informaciją, kuri padėtų jiems atsakyti į užklausas.

Informacijos centras užtikrina, kad gavus užklausas, prieš atitinkamus tinklo posėdžius, būtų konsultuojamasi su atitinkamais politikos, administracijos ar teismo ekspertais. Atitinkamai išplatinami posėdžių protokolai ir aktualūs veiksmų aspektai.

Informacijos teikimas

Europos teisminis tinklas nacionalinės interneto svetainės Šiaurės Airijoje neturi. Informacija teikiama per kitas esamas interneto svetaines. Vis dažniau daromos nuorodos į Europos e. teisingumo portalą. Informacijos centras bendradarbiauja su kitais informacijos šaltinius suteikiančiais subjektais, įskaitant Šiaurės Airijos teismų ir tribunolų tarnybą (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), nes jos viešoje interneto svetainėje nurodoma informacija, susijusi su tinklo darbu, pavyzdžiui, informacija apie užsienio teismų sprendimų vykdymą, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos mokėjimo įsakymo procedūrą ir kt. Šiaurės Airijos vyriausybės interneto svetainėje (http://www.nidirect.gov.uk) taip pat pateikta informacija apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Naudojamasi galimybėmis atitinkamuose posėdžiuose, konferencijose ir aktualiuose leidiniuose didinti informuotumą apie Europos teisminį tinklą ir Europos e. teisingumo portalą.

Paskutinis naujinimas: 03/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.