Apie tinklą

Lenkija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose turi 12 kontaktinių asmenų Lenkijoje. Vienas kontaktinis asmuo yra Teisingumo ministerijoje, o kiti kontaktiniai asmenys – vienuolikoje apygardų teismų, įskaitant aukštesniųjų apeliacinių teismų jurisdikciją (toliau – teismų kontaktiniai asmenys).

Kontaktinis asmuo Teisingumo ministerijoje atsako į užklausas dėl Lenkijos civilinės ir komercinės teisės ir kompetentingam teismo kontaktiniam asmeniui persiunčia užklausas dėl savitarpio teisinės pagalbos prašymo vykdymo (jeigu jos nėra tiesiogiai nusiųstos tam teismo kontaktiniam asmeniui).

Kontaktinis asmuo Teisingumo ministerijoje gauna informaciją iš Europos Komisijos apie tinklo narių susitikimus ir kitus dalykus ir tada persiunčia ją kompetentingoms nacionalinėms institucijoms arba teismams, priklausomai nuo aktualaus klausimo ar susitikimo temos.

Kontaktinių asmenų veiklos koordinavimą Lenkijoje užtikrina Teisingumo ministerija.

Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose taip pat dalyvauja teisėjai koordinatoriai dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių civilinėse bylose; jie teikia pagalbą teismų kontaktiniams asmenims. Teisėjai koordinatoriai savo užduotis atlieka visuose atitinkamo apygardos teismo jurisdikcijai priklausančiuose teismuose, t. y. pačiame apygardos teisme ir apylinkių teismuose, priklausančiuose to apygardos teismo jurisdikcijai. Jeigu to apygardos teismo jurisdikcijai priklauso apeliacinis teismas, koordinatoriai savo veiklą vykdo ir tame teisme.

Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose taip pat dalyvauja centrinės įstaigos, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, taip pat Reglamente (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose; centrinė institucija, kaip apibrėžta 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (Reglamentas „Briuselis IIa“), ir centrinė institucija, kaip apibrėžta 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje.

Paskutinis naujinimas: 29/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.