Apie tinklą

Lenkija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose turi 12 kontaktinių asmenų Lenkijoje. Vienas kontaktinis asmuo yra Teisingumo ministerijoje, o kiti kontaktiniai asmenys – vienuolikoje apygardų teismų, įskaitant aukštesniųjų apeliacinių teismų jurisdikciją (toliau – teismų kontaktiniai asmenys).

Kontaktinis asmuo Teisingumo ministerijoje atsako į užklausas dėl Lenkijos civilinės ir komercinės teisės ir kompetentingam teismo kontaktiniam asmeniui persiunčia užklausas dėl savitarpio teisinės pagalbos prašymo vykdymo (jeigu jos nėra tiesiogiai nusiųstos tam teismo kontaktiniam asmeniui).

Kontaktinis asmuo Teisingumo ministerijoje gauna informaciją iš Europos Komisijos apie tinklo narių susitikimus ir kitus dalykus ir tada persiunčia ją kompetentingoms nacionalinėms institucijoms arba teismams, priklausomai nuo aktualaus klausimo ar susitikimo temos.

Kontaktinių asmenų veiklos koordinavimą Lenkijoje užtikrina Teisingumo ministerija.

Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose taip pat dalyvauja teisėjai koordinatoriai dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių civilinėse bylose; jie teikia pagalbą teismų kontaktiniams asmenims. Teisėjai koordinatoriai savo užduotis atlieka visuose atitinkamo apygardos teismo jurisdikcijai priklausančiuose teismuose, t. y. pačiame apygardos teisme ir apylinkių teismuose, priklausančiuose to apygardos teismo jurisdikcijai. Jeigu to apygardos teismo jurisdikcijai priklauso apeliacinis teismas, koordinatoriai savo veiklą vykdo ir tame teisme.

Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose taip pat dalyvauja centrinės įstaigos, nurodytos 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija), 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/1783 dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (nauja redakcija); centrinė institucija, kaip apibrėžta 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija), ir centrinė institucija, kaip apibrėžta 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje.

Paskutinis naujinimas: 15/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.