Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Apie tinklą

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

2001 m. teisingumo ministro įsakymu buvo įsteigtas Tarptautinės teisminės pagalbos nacionalinių korespondentų tinklas (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale), pagrįstas Europos teisminio tinklo modeliu. 2004 m. kovo mėn., vykdant du teisingumo ministro įsakymus, šis tinklas pertvarkytas į du specializuotus tinklus: Rumunijos teisminį tinklą baudžiamosiose bylose (Rețeaua Judiciară Română în materie penală), kuris atitinka Europos teisminį tinklą, ir Rumunijos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială), kuris atitinka Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose. Šie du tinklai pertvarkyti kelis kartus (2005, 2007, 2010, 2014, 2016 ir 2019 m.) atsižvelgiant į atitinkamų ES teisės aktų pakeitimus ir nacionalinės teisminės sistemos darbuotojų pasikeitimus.

Pastarąjį kartą atnaujinimas atliktas pagal 2014 m. gegužės 29 d. Teisingumo ministro įsakymą Nr. 1929/C, atsižvelgiant į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiantį 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą 2001/470/EB. Įsakymas parengtas remiantis Vyriausybės potvarkiu Nr. 123/2007 dėl tam tikrų priemonių teisminiam bendradarbiavimui su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis stiprinti, patvirtintu su daliniais pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 85/2008.

Rumunijos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniu lygmeniu atitinka Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose.

Rumunija paskyrė du Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionalinius kontaktinius asmenis. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose kontaktiniai asmenys priklauso Teisingumo ministerijai. Taip užtikrinama, kad būtų vykdomos Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose pareigos.

Pagal [Tarybos sprendimo 2001/470/EB] 6 straipsnį, Rumunijos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose sudaro po vieną teisėją iš Aukštojo Kasacinio ir Teisingumo Teismo (Înalta Curte de Casație și Justiție) I-ojo civilinių bylų skyriaus ir II-ojo civilinių bylų skyriaus, po vieną teisėją iš apeliacinių teismų I-ojo civilinių bylų skyriaus ir II-ojo civilinių bylų skyriaus (anksčiau – komercinės bylos), po vieną teisėją iš kiekvieno specialiojo nepilnamečių ir šeimos bylų teismo (skyriaus), kurio specializacija – civilinės bylos, susijusios su tarptautiniu vaikų grobimu ir žalos atlyginimu nusikaltimų aukoms, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktorato, kuris taip pat vykdo Teisingumo ministerijos, kaip centrinės institucijos dėl tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose, funkcijas, pareigūnai ir po vieną paskirtą atstovą iš Rumunijos notarų (notari), antstolių / teismo antstolių (executori judecătoreşti) ir advokatų (avocaţi) profesinių asociacijų. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniai kontaktiniai asmenys yra Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose tikrieji nariai.

Teisėjai, kurie yra Rumunijos teisminio tinklo nariai, yra paskirti Aukščiausiosios magistratų tarybos (Consiliul Superior al Magistraturii) sprendimu.

Nuo 2001 m. Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas iš savų išteklių (Teisingumo ministerijos biudžeto) tinklo nariams surengė daug seminarų ir darbo posėdžių. Nuo 2007 m. šie renginiai buvo organizuojami pagal daugiau nei 15 europinių programų, finansuojamų Europos Komisijos. Be to, Rumunijos teisminio tinklo atstovai reguliariai dalyvauja Europos teisminio tinklo posėdžiuose.

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai išvardyti 2019 m. spalio 9 d. Įsakymo Nr. 4008/C priede. Šis priedas yra neatskiriama įsakymo dalis.

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – Aukštojo Kasacinio ir Teisingumo Teismo, apeliacinių teismų, specialiųjų nepilnamečių ir šeimos bylų teismų (skyrių), Bukarešto tribunolo (ryšių palaikymo teisėjai Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų ir Žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms komisijos paskirtasis teisėjas) teisėjai:

Aukštasis Kasacinis ir Teisingumo Teismas (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, I-asis civilinių bylų skyrius

Andreia-Liana CONSTANDA, I-asis civilinių bylų skyrius

Roxana POPA, II-asis civilinių bylų skyrius

Alba Julijos apeliacinis teismas (Curtea de Apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I-asis civilinių bylų skyrius

Nicolae DURBACĂ, II-asis civilinių bylų skyrius

Bakeu apeliacinis teismas

Cristina- RADU, I-asis civilinių bylų skyrius

Loredana ALBESCU, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Brašovo apeliacinis teismas

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Civilinių bylų skyrius ir su nepilnamečių bei šeimos reikalais, taip pat darbo ir socialinės apsaugos ginčais susijusios bylos

Elena-Clara CIAPĂ, Civilinių bylų skyrius

Simona Petrina GAVRILĂ, Civilinių bylų skyrius

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Civilinių bylų skyrius ir su nepilnamečių bei šeimos reikalais, taip pat darbo ir socialinės apsaugos ginčais susijusios bylos

Brašovo nepilnamečių ir šeimos bylų tribunolas (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukarešto apeliacinis teismas

Antonela BRĂTUIANU, IV-asis civilinių bylų skyrius

Ştefan CMECIU, V-asis civilinių bylų skyrius

Felix Lucian ȘALAR, VI-asis civilinių bylų skyrius

Romeo GLODEANU, V-asis civilinių bylų skyrius

Bogdan CRISTEA, VIII-asis skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Bukarešto tribunolas

Andreea Florina MATEESCU, V-asis civilinių bylų skyrius (ryšių palaikymo teisėja Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų)

Anca Magda VOICULESCU, IV-asis civilinių bylų skyrius (ryšių palaikymo teisėja Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų)

Luminița TÂRȚĂU, I-asis baudžiamųjų bylų skyrius, Žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms komisija, Bukarešto tribunolas

Klužo apeliacinis teismas

Denisa-Livia BĂLDEAN, pirmininkė

Axente-Irinel ANDREI, II-ojo civilinių bylų skyriaus pirmininkas – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Konstancos apeliacinis teismas

Daniela PETROVICI, I-asis civilinių bylų skyrius

Ecaterina GRIGORE, I-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Krajovos apeliacinis teismas

Adina-Georgeta PONEA, pirmininkė

Lotus GHERGHINĂ, II-asis civilinių bylų skyrius

Galacio apeliacinis teismas

Aneta-Luminița CRISTEA, I-asis civilinių bylų skyrius

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, II-asis civilinių bylų skyrius

Andreea ARHIP, II-asis civilinių bylų skyrius

Alexandru BLEOANCĂ, II-asis civilinių bylų skyrius

Jasų apeliacinis teismas

Claudia Antoanela SUSANU, civilinių bylų skyrius

Elena Crizantema PANAINTE, darbo ir socialinės apsaugos bylų skyrius

Alina Gianina PRELIPCEAN, administracinių ir mokestinių ginčų skyrius

Oradios apeliacinis teismas

Dorina Mihaela BEREȘ, I-asis civilinių bylų skyrius

Bogdan CRISTEA, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Piteščio apeliacinis teismas

Corina PINCU IFRIM, I-asis civilinių bylų skyrius

Dumitru VĂDUVA, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Mariana VÂRGĂ, Civilinių bylų skyrius, Ardžešo tribunolas

Elena Cristina LUNGU, Civilinių bylų skyrius, Vilčos tribunolas

Ploješčio apeliacinis teismas

Andra Corina BOTEZ, pirmininkė

Adriana Maria RADU, I-asis civilinių bylų skyrius

Aida Liliana STAN, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Sučavos apeliacinis teismas

Ştefania Fulga ANTON, I-asis civilinių bylų skyrius

Daniela MITREA MUNTEA, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Tirgu Murešo apeliacinis teismas

Bogdan CRISTEA, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Loredana BERINDEAN, I-ojo civilinių bylų skyriaus pirmininkė, Tirgu Murešo apylinkės teismas

Timišoaros apeliacinis teismas

Cristian PUP, I-asis civilinių bylų skyrius

Ștefan LUCACIUC, II-asis civilinių bylų skyrius

Florin MOŢIU, II-asis civilinių bylų skyrius

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniai kontaktiniai asmenys‑

Teisingumo ministerija

Viviana ONACA, direktorė, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Ioana BURDUF (teisininkė, vykdanti teisėjo arba prokuroro funkcijas), Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai, kurie vykdo Teisingumo ministerijos, kaip centrinės institucijos dėl tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose, funkcijas ir kurie atlieka tinklo sekretoriato funkciją

Camelia TOBĂ (teisininkė, vykdanti teisėjo arba prokuroro funkcijas), Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Flavius George PĂNCESCU (teisininkas, vykdantis teisėjo arba prokuroro funkcijas), Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – po vieną atstovą, paskirtą Rumunijos nacionalinės notarų sąjungos ir antstolių bei advokatų asociacijų prezidentų

Octavian ROGOJANU, notaras (notar public), Rumunijos nacionalinės notarų sąjungos tarybos sekretorius

Constantin Adrian STOICA, antstolis / teismo antstolis, Rumunijos nacionalinė antstolių sąjunga (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokatas, Rumunijos advokatų asociacija (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Paskutinis naujinimas: 15/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.