Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Apie tinklą

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Informacijos centrai

Kiekvienoje iš keturių Jungtinės Karalystės teisinių jurisdikcijų yra po vieną informacijos centrą. Atsižvelgiant į tai, kad kiekviena jurisdikcija yra atskira, nėra dalinio šių informacijos centrų darbo sutapimo – kiekvienam iš jų savo jurisdikcijose tenka visa atsakomybė už tinklo darbą. Per Europos teisminį tinklą pateiktos užklausos turėtų būti nukreipiamos į atitinkamą susijusios jurisdikcijos informacijos centrą.

Škotijos informacijos centras dirba Škotijos vyriausybės ES biure Briuselyje. Jo funkciją atliekantis asmuo gali paprašyti tam tikrų kolegų padėti vykdyti su tinklu susijusią veiklą. Tinklo darbas derinamas su kitais uždaviniais.

Europos teisminio tinklo veikimas Škotijoje

Oficialaus nacionalinio tinklo Škotijoje nėra. Vis dėlto Teismų direktorate sukurtas asmenų, kurie yra tam tikros politikos srities ekspertai, tinklas. Informacijos centras gali kreiptis į šiuos kolegas dėl atsakymų į gautas užklausas.

Taip pat užmegzti ryšiai su kitomis Škotijos vyriausybės tarnybomis. Informacijos centras kreipiasi į šiuos asmenis patarimo arba atsakymų į gautas užklausas, susijusias su jų darbo sritimi. Informacijos centrai taip pat bendradarbiauja su kitais vyriausybei nepriklausančiais subjektais, kai to reikia. Kaip pavyzdžius galima paminėti Škotijos teisininkų draugiją ir Advokatų draugiją, profesines organizacijas, atstovaujančias atitinkamai solisitoriams ir advokatams. Informacijos centras taip pat užmezgė ryšius su vykdantiesiems pareigūnams atstovaujančia organizacija, Pasiuntinių ir Apygardos teismo pareigūnų draugija (angl. SMASO).

Paprastai informacija prieinama ir ja keičiamasi elektroniniu paštu. Informacijos centro funkcijas atliekantis asmuo taip pat asmeniškai dalyvauja susitikimuose.

Informacijos centras užtikrina, kad iki atitinkamų tinklo narių posėdžių būtų pasikonsultuota su politikos, administracinių ar kitų klausimų ekspertais. Tinkamai išplatinami posėdžių protokolai ir informacija apie aktualius veiksmų aspektus.

Informacijos teikimas

Europos teisminiam tinklui skirtos nacionalinės interneto svetainės Škotijoje nėra. Informacija teikiama kitose esamose interneto svetainėse. Vis dažniau pateikiama nuoroda į E. teisingumo portalą. Informacijos centras bendradarbiavo su kitais subjektais, iš kurių gaunama informacija, įskaitant Škotijos teismų tarnybą (angl. SCTS). SCTS interneto svetainėje pateikiamos rekomendacijos piliečiams dėl tarpvalstybinių ieškinių, visų pirma susijusios su Europos reglamentais dėl Europos vykdomojo rašto, Europos mokėjimo įsakymo ir ieškinių dėl nedidelių sumų. Atitinkamuose susitikimuose ir konferencijose bei leidiniuose naudojamasi galimybėmis didinti informuotumą apie Europos teisminį tinklą ir E. teisingumo portalo puslapius.

Paskutinis naujinimas: 03/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.