Informācija par tīklu

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Austrija Federālās Tieslietu ministrijas I 9 departamentā ir izveidojusi centrālo kontaktpunktu, kura uzdevums ir atbildēt uz ārvalstu kontaktpunktu juridiskiem jautājumiem, izmantojot tīklu, veikt daudzus koordinēšanas un organizatoriskus uzdevumus, kā arī sagatavot un rediģēt Austrijas ieguldījumu tīkla faktu lapās, kas publicētas Eiropas e-tiesiskuma portālā.

Turklāt divi tiesneši ir iecelti par kontaktpunktiem katrai no četrām augstāko reģionālo tiesu (Oberlandesgericht) jurisdikcijām (trīs attiecīgi Vīnes un Lincas jurisdikcijai), un viņi sniedz palīdzību un atbalstu ārvalstu kontaktpunktiem un Austrijas tiesām individuālās lietās, kas ietver tiesu iestāžu pārrobežu sadarbību (piemēram, kad ir problēmas ar pierādījumu iegūšanu vai dokumentu izsniegšanu pārrobežu kontekstā). Šādos atsevišķos gadījumos ārvalstu kontaktpunktiem jāsazinās ar attiecīgo vietējo tiesu iestāžu kontaktpunktu, nevis ar galveno kontaktpunktu Federālajā tieslietu ministrijā. Vīnes Augstākās reģionālās tiesas jurisdikcijā ir Vīnes, Lejasaustrijas un Burgenlandes provinces, Lincas Augstākās reģionālās tiesas jurisdikcijā ir Augšaustrijas un Zalcburgas provinces, Insbrukas Augstākās reģionālās tiesas jurisdikcijā ir Tiroles un Forarlbergas provinces, un Grācas Augstākā reģionālā tiesa atbild par Štīrijas un Karintijas provincēm.

Kontaktinformācija par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Austrijas (kā arī ārvalstu) kontaktpunktiem un to nosaukumi ir atrodami, sekojot šai saitei:https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Privātpersonas/tiesvedības puses vai to likumīgie pārstāvji nevar tieši sazināties ar tīkla kontaktpunktiem, taču tās var prasīt, lai tiesnesis, kurš vada tiesas procesu, ļauj tām sazināties ar kontaktpunktu.

Austrijas Advokātu asociācija (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) un Austrijas Notāru palāta (Österreichische Notariatskammer) ir Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla locekles kopš 2011. gada 1. janvāra, tomēr saskaņā ar 2001. gada 28. maija Lēmumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (2001/470/EK), kas grozīts ar 2009. gada 18. jūnija Lēmumu 568/2009/EK, tās nav kompetentas izskatīt individuālus gadījumus.

Austrijas Advokātu asociācija
1010 Wien, Wollzeile 1-3
Tālr.: +43/1/535-1275, Fakss: +43/1/535-1275-13
E-pasts: rechtsanwaelte@oerak.at
Valodas: vācu un angļu valoda.

Austrijas Notāru kamera
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tālr.: +43/1/402 45 09 0, Fakss: +43/1/406 34 75
E-pasts: kammer@notar.or.at
Valodas: vācu, franču un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 26/03/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.