Informācija par tīklu

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kontaktpunkti un tīkla Beļģijas dalībnieki

Beļģija ir norīkojusi divus kontaktpunktus. Viens no tiem ir Kasācijas tiesas (Cour de cassation) tiesnesis, kurš koordinē tīkla attiecības ar dalībniekiem no tiesnešu vidus, bet otrs ir Federālā valsts tieslietu dienesta (Service public fédéral Justice), konkrētāk — Starptautiskās tiesiskās sadarbības dienesta civillietās — ierēdnis.

Pašlaik Beļģijas tīklā ietilpst arī 15 tiesneši, kuri ir tīkla dalībnieki saskaņā ar Padomes Lēmuma 2001/470/EK 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Katrai Apelācijas tiesas (cour d’appel) jurisdikcijai ir norīkoti trīs vai četri tiesneši, no kuriem katrs ir specializējies ģimenes tiesībās, komerctiesībās vai procesuālajās tiesībās. Šie tiesneši pārstāv dažādu līmeņu tiesas (Apelācijas tiesa, pirmās instances tiesas (tribunaux de première instance), komerctiesas (tribunaux de commerce) un miertiesas (justices de paix)).

Valsts Galveno tiesas sekretāru padomes (Conseil national des greffiers en chef) pārstāvis ir arī Beļģijas tīkla dalībnieks saskaņā ar iepriekš minētā lēmuma 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Beļģija saskaņā ar 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu par tīkla dalībniekiem ir izraudzījusies arī četrus juridisko profesiju pārstāvjus: notāru pārstāvi, tiesu izpildītāju pārstāvi un divus advokātu asociāciju pārstāvjus (viens no tiem pārstāv franču un vācu valodā runājošās asociācijas, un viens pārstāv flāmu asociācijas).

Tiek nodrošināta arī koordinācija ar dažādām centrālajām iestādēm, kas norīkotas saskaņā ar vairākām regulām (Regulu (EK) Nr. 2201/2003, Regulu (EK) Nr. 4/2009, Regulu (EK) Nr. 1393/2001 u. c.).

Ir nodibināta saziņa arī ar Eiropas Patērētāju centra Beļģijas nodaļu.

Kā tīkls darbojas

Komunikācija pārsvarā notiek, izmantojot e-pastu. Informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas, precīzāk, no Sekretariāta, tīkla dalībniekiem izplata kāds no kontaktpunktiem. Dalībnieki piedalās tīkla sanāksmēs atkarībā no aplūkojamā temata. Papildus reizi gadā tiek organizēta to Beļģijas tiesnešu tikšanās, kuri ir tīkla dalībnieki.

Dalībnieki tiek regulāri aicināti pēc iespējas plašāk izplatīt informāciju par jauniem tiesību aktiem vai izplatīt saviem kolēģiem aptaujas anketas. Eiropas Komisijas publicētie dokumenti un noderīgas interneta saites parasti tiek plaši izplatītas tiesām. Daži tīkla dalībnieki turklāt piedalās Eiropas tiesību aktiem veltītā informatīvā biļetena (Eur-alert!) publicēšanā.

Ir izveidota sadarbība arī ar Tiesnešu apmācības institūtu, kas tīkla kontaktpunktiem un dalībniekiem dod iespēju uzstāties institūta rīkotajos apmācības kursos, kuri ir veltīti jaunākajiem Eiropas tiesību aktiem un jo īpaši Eiropas un starptautiskās tiesiskās sadarbības mehānismiem civillietās un komerclietās.

Attiecībā uz to, kā būtu izskatāmi, piemēram, ar ārvalstu tiesību aktu saturu vai norisēm pārrobežu tiesvedībā saistīti konkrētie jautājumi, saziņa starp Beļģijas kontaktpunktu un Beļģijas tiesnesi, kas notiekošā tiesvedībā ir izmeklējis attiecīgo jautājumu, no vienas puses, un starp iesaistīto dalībvalstu kontaktpunktiem, no otras puses, pārsvarā notiek, izmantojot e-pastu.

Lapa atjaunināta: 18/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.