Informācija par tīklu

Bulgārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Valsts tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās

Bulgārijas Republikas Valsts tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās (“valsts tīkls”) tiesiskais regulējums ir noteikts tā darbības noteikumos (Pravila za deynostta), kurus ar 2018. gada 13. marta lēmumu pieņēma Augstākā tieslietu padome (Vissh sadeben savet, VSS) un ar kuriem tika aizstāti ar 2014. gada 11. decembra lēmumu pieņemtie un ar 2015. gada 19. marta lēmumu grozītie noteikumi.

Valsts tīkla mērķis ir sniegt vajadzīgo palīdzību tiesu iestādēm, lai efektīvi sagatavotu, nosūtītu un izpildītu tiesiskās palīdzības pieprasījumus, vāktu un uzglabātu statistikas datus par starptautisko tiesisko sadarbību, ko īsteno Bulgārijas tiesas, kā arī sadarboties ar Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktiem un citām līdzīgām iestādēm.

Augstākās tieslietu padomes Tiesnešu palāta (Sadiyska kolegiya) ir atbildīga par valsts tīkla darbību, par tā iesaisti valsts un starptautiskajos projektos un par sadarbību ar visām valsts vai starptautiskajām iestādēm, organizācijām un struktūrām, kas darbojas starptautiskās tiesiskās palīdzības jomā. Augstākās tieslietu padomes Starptautisko attiecību un protokolu direkcija (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) palīdz un koordinē informācijas apmaiņu starp tīkla dalībniekiem, valsts kontaktpunktiem un Tiesnešu palātu. Metodiskos norādījumus un valsts tīkla darbības koordināciju sniedz Tiesnešu palāta ar Novērtēšanas un konkurences komitejas starpniecību (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Papildinājums

Valsts tīkla dalībnieku pretendentiem jābūt rajona un apgabala tiesas vai apelācijas tiesas tiesnešiem un jāatbilst īpašiem kritērijiem attiecībā uz profesionālo reputāciju un morālo integritāti, svešvalodu prasmēm utt. Valsts tīkla tiesneši pēc konkursa tiek iecelti uz pieciem gadiem ar Augstākās tieslietu padomes Tiesnešu palātas lēmumu. Valsts tīkls ietver līdz pat septiņiem katras apelācijas tiesas apgabala tiesnešiem un līdz 15 Sofijas apelācijas tiesas apgabala tiesnešiem. Skaidri noteiktos gadījumos dalība tīklā tiek izbeigta ar pamatotu Augstākās tieslietu padomes Tiesnešu palātas lēmumu, ko ierosina Novērtēšanas un konkurences komiteja.

Kontaktpunkti

Augstākās tieslietu padomes Tiesnešu palāta, rīkojoties pēc Novērtēšanas un konkurences komitejas ierosinājuma, no tīkla dalībnieku vidus izraugās kontaktpunktus uz pieciem gadiem — vienu kontaktpunktu civillietās un vienu kontaktpunktu komerclietās.

Funkcijas

— Valsts tīkla dalībnieki palīdz valstu kontaktpunktiem, kas ir daļa no Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās vai citiem starptautiskajiem tiesiskās sadarbības tīkliem, un valstu tiesnešiem īstenot starptautisko tiesisko sadarbību.

— Šīs palīdzības ietvaros valsts tīkla dalībniekiem ir pienākums informēt, konsultēt, ja nepieciešams, koordinēt un veikt citas darbības, lai veicinātu starptautisko tiesisko sadarbību saskaņā ar attiecīgo tiesu iestāžu piekritību Bulgārijā. Valsts tīkla dalībniekiem ir pienākums sniegt palīdzību, ja to pieprasa jebkurš valsts tiesnesis, prokurors, izmeklēšanas tiesnesis vai pilnvarots centrālās valsts iestādes pārstāvis saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas tiesību aktiem.

— Valsts tīkla dalībnieki veicina apmācību organizēšanu starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā, kas notiek apgabalā, kurā viņi pilda savus pienākumus.

— Valsts tīkla dalībnieki palīdz tiesnešiem īstenot starptautisko tiesisko sadarbību attiecīgajā apelācijas tiesas apgabalā, par kuru viņi ir atbildīgi.

— Valsts tīkla dalībnieki veic pētījumus par Eiropas un valstu judikatūru un izmaiņām sadarbībā civillietās un komerclietās, kā arī popularizē un izplata šos pētījumus.

— Valsts tīkla dalībnieki sagatavo ceturkšņa darbības pārskatus attiecīgajam apelācijas tiesas apgabalam saistībā ar Kopienas un starptautisko tiesību aktu un starptautiskās tiesiskās sadarbības īstenošanu un nosūta šos paziņojumus atjauninātai un atjaunināšanas datubāzei ar VSS starpniecību, kā arī nodrošina valsts kontaktpunktiem to tiesas instrumentu elektronisko versiju civillietās un komerclietās, kurus attiecīgā apelācijas tiesas apgabala tiesas iesniedz, piemērojot ES tiesību aktus, lai varētu uzturēt vajadzīgo datubāzi.

— Tie veic arī papildu uzdevumus, ko noteikusi VSS Tiesnešu palāta, ja nepieciešams sniegt informāciju, veikt pētījumu, organizēt apmācību vai veikt citas darbības saistībā ar starptautisko tiesisko sadarbību.

— Valsts tīkla dalībnieki uztur atjauninātu datubāzi ar kontaktinformāciju (e-pasta adreses, citas sarakstes adreses, tālruņa numuri) un datubāzi ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, kas publicēta VSS tīmekļa vietnē sadaļā Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās.

— Katrs valsts tīkla dalībnieks pilda savas funkcijas attiecīgajā apelācijas apgabalā.

— Valsts tīkla dalībnieki piedalās ikgadējā sanāksmē, kas notiek februārī un kurā tiek pieņemts tīkla darbības pārskats par iepriekšējo kalendāro gadu; darbības pārskatu sagatavo valsts kontaktpunkts, pamatojoties uz gada darbības pārskatiem, ko dalībnieki iesniedz līdz 15. janvārim.

— Pēc tam, kad dalībnieki ir apmeklējuši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunktu periodiskās sanāksmes, viņi iesniedz ziņojumu Augstākās tieslietu padomes Tiesnešu palātai, ko publicē Augstākās tieslietu padomes tīmekļa vietnē, sadaļā Starptautiskā sadarbība, Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās, lai nodrošinātu to darbības publicitāti.

Lapa atjaunināta: 10/07/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.