Informācija par tīklu

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Horvātijas Republikā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās ietvaros darbojas divi kontaktpunkti.

Šie kontaktpunkti darbojas Horvātijas Republikas Tieslietu un valsts pārvaldes ministrijas Eiropas lietu, tiesu iestāžu un starptautiskās sadarbības un korupcijas apkarošanas direktorāta Starptautiskās tiesiskās palīdzības un tiesu iestāžu sadarbības civillietās departamenta paspārnē.

Šā dienesta kontaktpunktos darbojas vairāki ierēdņi, kas palīdz to darbā, un tādējādi Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās ietvaros darītais faktiski ir komandas darbs, ko Starptautiskās tiesiskās palīdzības un tiesu iestāžu sadarbības civillietās departamenta darbinieki dara papildus citiem uzdevumiem, kas ietilpst šā dienesta kompetencē.

Lai gan Horvātijas Republikā nav oficiāla valsts tīkla, kontaktpersonas sadarbojas ar tiesnešiem un citiem ekspertiem Tieslietu ministrijā un citās attiecīgās struktūrās, tiesību zinātņu profesoriem, notāriem un citiem ekspertiem un juristiem, kas strādā dažādās tiesību jomās. Tīkla darbībā ir iesaistīta arī Darba lietu, pensiju sistēmas, ģimenes lietu un sociālās politikas ministrija, kura kā centrālā struktūra saistībā ar konkrētām regulām aktīvi piedalās arī Eiropas Komisijas organizētajās tīkla sanāksmēs. Tīklā var iesaistīties ikviens jurists, kas vēlas piedalīties Eiropas tiesību aktu piemērošanā Horvātijas Republikā.

Saziņa Horvātijas Republikā notiek pa e-pastu un tālruni, un vajadzības gadījumā tiek rīkotas sanāksmes.

Saziņa ar citu dalībvalstu kontaktpunktiem notiek pa e-pastu, un kontaktpunkti un citi tīkla dalībnieki regulāri piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sanāksmēs, ko organizē Eiropas Komisija.

Tā kā Tieslietu un valsts pārvaldes ministrija ir centrālā struktūra saistībā ar konkrētām regulām, kontaktpunkti pilda centrālās struktūras uzdevumus, pārsūta jautājumus citu dalībvalstu kontaktpunktiem un atbild uz citu dalībvalstu kontaktpunktu atsūtītajiem jautājumiem (attiecīgā gadījumā sadarbībā ar tiesnešiem un citiem juristiem), iesniedz Komisijai informāciju, ko tā prasa, un veic darbības, kas vajadzīgas, lai publicētu informāciju attiecīgajos Eiropas Komisijas portālos. Kontaktpunkti izplata Eiropas Komisijas publikācijas tiesām, iedzīvotājiem un citām mērķgrupām un strādā pie tīkla atpazīstamības palielināšanas.

E-pasta adrese: EJNcontact@mpu.hr

Lapa atjaunināta: 30/03/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.