Informācija par tīklu

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Čehijas Republikā pašlaik ir seši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti — pieci Čehijas Republikas Tieslietu ministrijā un viens Briselē (Pastāvīgā Čehijas Republikas pārstāvniecība ES).

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti Čehijas Republikā sazinās ar kontaktpunktiem citās ES dalībvalstīs, un tie apstrādā pieprasījumus no tiesām un notāriem, kas meklē informāciju par citu valstu likumiem, kā arī atgādina par pieprasījumu apstrādi, it īpaši atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1206/2001 par pierādījumu iegūšanu un Regulai (EK) Nr. 1393/2007 par dokumenta izsniegšanu un citiem jautājumiem.

Pēc Padomes 2001. gada 28. maija Lēmuma Nr. 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, Čehijas Republika 2004. gadā izveidoja Iekšējo tiesiskās sadarbības tīklu (turpmāk — „Tīkls”) sadarbībai civillietās un komerclietās, kurš ir atbildīgs par to, ka tiek nodrošināts Čehijas Republikas efektīvi iesaiste Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās.

Tīkla dalībnieki ir tiesneši, Čehijas Advokātu asociācijas pārstāvji, Čehijas Notāru kameras pārstāvji, Čehijas Tiesu izpildītāju kameras pārstāvji, Starptautiskās bērnu tiesiskās aizsardzības biroja pārstāvji, Eiropas Patērētāju centra pārstāvji, Kārļa Universitātes Juridiskās fakultātes pārstāvji un norīkotais Tieslietu ministrijas personāls.

Tīkla dalībnieki piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla pasākumos civillietās un komerclietās un pilda no tiem izrietošos uzdevumus, kā arī piedalās ES Padomes un Komisijas darba grupu un komiteju civillietās un komerclietās darbībā. Tīkla dalībnieki izsaka viedokļus par Eiropas Kopienu tiesību aktu projektiem un izsaka citus ieteikumus saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās.

Šobrīd Tīklam ir aptuveni 130 dalībnieki. Tieslietu ministrija reizi gadā organizē visu Tīkla dalībnieku sanāksmes. Sanāksmes dienas kārtībā ietverti aktuālie temati, it īpaši saistībā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu, Eiropas e-tiesiskuma portāla darbību un ES Tiesas judikatūru. Šādās sanāksmēs Tīkla dalībniekiem ir unikāla iespēja satikties klātienē un dalīties praktiskajā pieredzē par ES instrumentu piemērošanu.

Tīkla dalībniekiem tiek izsniegti apkopojumi un citas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros sagatavotās publikācijas.

Tīkla dalībnieki var neformāli sazināties ar e-pasta starpniecību. Tīklam ir pašam savs e-pasta adresātu (e-pasta adrešu) saraksts, kuru izmantojot, Tīkla dalībnieki var sūtīt jautājumus un dalīties pieredzē. Izmantojot šo saziņas kanālu, Tieslietu ministrija var ātri informēt Tīkla dalībniekus par jaunumiem ES tiesu iestāžu sadarbības jomā.

Lapa atjaunināta: 25/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.