Informācija par tīklu

Dalībvalstu informācija par ETST (civillietās un komerclietās) kontaktpunktiem un darbību

Kas ir ETST (civillietās un komerclietās)?

Eiropas Savienības valstu tiesību sistēmu lielā dažādība, ko turklāt papildina jauni Savienības tiesību akti, ir radījusi nepieciešamību ar īpaša tīkla palīdzību sniegt atbalstu un informāciju iestādēm, kas izskata pārrobežu lietas. Šādas lietas var attiekties uz uzņēmējdarbības, patērētāju vai darba strīdiem, laulības šķiršanu, bērnu aizbildnību vai mantojuma jautājumiem. Tīklā apvienojušās tās valstu iestādes, kuras ir atbildīgas par atbalstu vietējām tiesām, un tas izveidots, lai atvieglotu tiesisko un juridisko sadarbību starp dalībvalstīm. ETST (civillietās un komerclietās) izveidoja Padome ar 2001. gada 28. maija Lēmumu 2001/470/EK, un tas sāka darboties 2002. gada 1. decembrī. Šis juridiskais pamats tika grozīts 2009. gadā (konsolidētā versija ir pieejama šeit). ETST (civillietās un komerclietās) piedalās visas dalībvalstis, izņemot Dāniju.

Aplūkojiet ETST infografiku!

ETST (civillietās un komerclietās) mērķi

Kopš tā pirmsākumiem ETST (civillietās un komerclietās) ir būtisks instruments, lai sniegtu atbalstu ES civiltiesību aktu īstenošanai ikdienas juridiskajā praksē. ETST (civillietās un komerclietās) atvieglo un atbalsta attiecības starp valstu tiesu iestādēm, izmantojot kontaktpunktus katrā dalībvalstī, un tādējādi sekmē pārrobežu lietu izskatīšanu. Šādas iestāžu sadarbības mērķis ir palīdzēt personām, kuras ir iesaistītas pārrobežu civillietās un komerclietās.

Kas ir ETST (civillietās un komerclietās) dalībnieki?

ETST ir vairāk nekā 500 dalībnieki, kas ietilpst piecās turpmāk minētajās kategorijās. Katrā dalībvalstī ir vismaz viens kontaktpunkts.

Tīklu veido:

  • dalībvalstu norīkotie kontaktpunkti;
  • struktūras un centrālās iestādes, kuras ir norādītas Savienības tiesību aktos, starptautisko tiesību instrumentos, kuru līgumslēdzējas puses ir dalībvalstis, vai dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās;
  • tiesneši koordinatori, kas ir atbildīgi par sadarbību civillietās un komerclietās;
  • citas tiesu vai pārvaldes iestādes, kas ir atbildīgas par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās un kuru dalība tīklā pēc dalībvalsts uzskata ir lietderīga;
  • to juridisko profesiju pārstāvju profesionālās apvienības, kas dalībvalstīs valsts līmenī tieši piedalās Savienības tiesību aktu un starptautisko tiesību instrumentu piemērošanā civillietu un komerclietu jomā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 30/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.