Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Informācija par tīklu

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kontaktpunkti

Katrai no četrām Apvienotās Karalistes tiesiskajām jurisdikcijām ir viens kontaktpunkts. Tā kā katra jurisdikcija ir atsevišķa, šo kontaktpunktu darbs, kuri katrs ir pilnībā atbildīgs par Tīkla darbību savā jurisdikcijā, nepārklājas. Vaicājumi caur Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu ir jānovirza attiecīgās jurisdikcijas atbilstošajam kontaktpunktam.

Anglijas un Velsas kontaktpunkts strādā Tieslietu ministrijas ietvaros Londonā. Tajā darbojas viens darbinieks, un jautājumos par tīkla darbību tas var pieaicināt vairākus citus kolēģus. Tīkla darbs ir apvienots ar citiem uzdevumiem.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbība Anglijā un Velsā

Anglijā un Velsā nav oficiāla valsts tīkla. Tomēr Tieslietu ministrijas ietvaros ir izveidots to personu tīkls, kuras ir eksperti konkrētās politikas jomās un ar kuru palīdzību kontaktpunkts meklē atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Arī citās attiecīgajās ministrijās ir izveidotas kontaktpersonas, pie kurām kontaktpunkts var vērsties pēc padoma vai atbildēm uz jautājumiem, kas ietilpst šīs ministrijas darbības jomā. Kontaktpunkts cieši sadarbojas arī ar citām personām, kas ir Anglijas un Velsas tīkla "paplašinātie" dalībnieki, tostarp ar vairākiem tiesnešiem, kuriem ir specializētas prasmes konkrētās tiesību jomās vai kuri ir atbildīgi par starptautisko sakaru darbu, – jo īpaši ar starptautisko ģimenes tiesību nodaļas juridisko direktoru un vecāko vadītāju, kas ir tiesnesis, kurš atbild par regulējumu dokumentu izsniegšanas un pierādījumu iegūšanas jomā.

Ar visiem paplašinātā tīkla dalībniekiem un ministriju iekšējo neoficiālo tīklu var sazināties, izmantojot e-pastu. Tieslietu ministrijas un Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienesta darbiniekiem ir piekļuve iekšējam tīklam, ko var izmantot, lai izplatītu tīkla informāciju, un ar tiesnešiem var sazināties arī pa e-pastu. Informācija par tīklu ir sniegta arī Anglijas un Velsas juridisko lietu intranetā.

Kontaktpunkts nodrošina, ka pirms attiecīgajām tīkla sanāksmēm notiek apspriešanās ar attiecīgajiem politikas, administratīvajiem vai juridiskajiem ekspertiem un attiecīgā gadījumā tiek attiecīgi izplatītas sanāksmju piezīmes un informācija par attiecīgajiem rīcības punktiem.

Kontaktpunkts piedalās Starptautisko ģimenes tiesību komitejas sanāksmēs, kuras sastāvā ir ģimenes lietu tiesneši, juristi, akadēmiķi un attiecīgās Anglijas un Velsas centrālās iestādes. Komitejas sanāksmes notiek reizi ceturksnī, un cita starpā tajās sniedz informāciju par jaunākajiem ES tiesību aktiem un tīkla darbībām. Kontaktpunkts ir piedalījies arī vairākās Lorda kanclera konsultatīvās komitejas sanāksmēs par starptautiskajām privāttiesībām. Šajā komitejā darbojas augsta līmeņa tiesneši un akadēmiķi, un tā konsultē Tieslietu ministriju par ES priekšlikumiem civiltiesiskās sadarbības jomā.

Kontaktpunktam ir arī regulāri kontakti ar Anglijas un Velsas Advokātu kolēģijas padomi un Juridisko biedrību, iestādēm, kas pārstāv attiecīgi juriskonsultus un advokātus, kā arī ar Apvienotās Karalistes pārstāvji no Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-Net), kas atbild par visām Apvienotās Karalistes jurisdikcijām. Iepriekš ir notikušas arī tikšanās ar Apvienotās Karalistes SOLVIT kontaktpersonām.

Informācijas sniegšana

Anglijā un Velsā nav Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla valsts tīmekļa vietnes. Informācija tiek sniegta, izmantojot citas esošās vietnes, tostarp, kā minēts iepriekš, Tiesiskās sadarbības iekšējo tīklu. Tomēr kontaktpunkts ir sadarbojies ar citiem, sniedzot dažādus informācijas avotus, tostarp Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē norādes iedzīvotājiem par to, kā ierosināt pārrobežu prasības vai atbildēt uz tām, jo īpaši saistībā ar regulām par Eiropas izpildu rīkojumu, Eiropas maksājuma rīkojumu un Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Tas ir sadarbojies arī ar ECC-Net Apvienotajā Karalistē, kas ir izstrādājis rokasgrāmatu par regulu par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Tiek izmantotas iespējas palielināt informētību par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu un e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietni attiecīgajās sanāksmēs un konferencēs, kā arī attiecīgajās publikācijās.

Lapa atjaunināta: 02/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.