Informācija par tīklu

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Valsts tīkla kontaktpunkti ir divi Tieslietu ministrijas Starptautiskās Tiesiskās sadarbības nodaļas padomnieki, viņi pilda arī centrālās institūcijas pārstāvju funkcijas. Galvenās kontaktpunktu funkcijas:

 • nodrošināt, lai vietējās tiesu iestādes saņemtu vispārīgu informāciju par Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās;
 • nodrošināt citiem kontaktpunktiem un iestādēm, kā arī vietējām tiesu iestādēm savā dalībvalstī visu informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai tiesu iestāžu sadarbībai starp dalībvalstīm, lai palīdzētu tām sagatavot izpildāmus tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumus un izveidot piemērotākos tiešos kontaktus;
 • nodrošināt jebkādu informāciju, lai atvieglotu to citas dalībvalsts tiesību piemērošanu, kas piemērojamas saskaņā ar Kopienas vai starptautisko instrumentu;
 • meklēt risinājumus problēmām, kas var rasties saistībā ar tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumu;
 • veicināt sadarbību tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumu apstrādē attiecīgajā dalībvalstī, īpaši, ja vairāki šīs dalībvalsts tiesu iestāžu pieprasījumi jāizpilda citā dalībvalstī;
 • izmantojot tīkla tīmekļa vietni, palīdzēt informēt sabiedrību par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā, par attiecīgajiem Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem, kā arī dalībvalstu valsts tiesību aktiem ar īpašu norādi uz tiesu iestāžu pieejamību;
 • sadarboties tīkla sanāksmju organizēšanā un piedalīties tajās;
 • palīdzēt sagatavot un atjaunot sabiedrībai paredzēto informāciju;
 • nodrošināt sadarbību tīkla dalībnieku starpā valsts līmenī;
 • reizi divos gados sagatavot ziņojumu par dalībnieku darbībām, tostarp attiecīgos gadījumos labāko praksi tīklā, iesniedzot to tīkla dalībnieku sanāksmē, un pievērst īpašu uzmanību iespējamiem tīkla uzlabojumiem.

Tīkla tiesnesis koordinators ir Harju apgabaltiesas tiesnesis, kas arī pārstāv Igauniju Hāgas Starptautisko privāttiesību konferencē izveidotajā tiesnešu tīklā. Tiesneša koordinatora uzdevums ir konsultēt tiesas amatpersonas Eiropas Savienības civiltiesībās un komerctiesībās un dalīties ar tīkla dalībniekiem savā pieredzē attiecībā uz dažādu tiesību aktu piemērošanu.

2011. gadā, stājoties spēkā otrajam Lēmumam par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (turpmāk — “ETST-civil”), kas paplašināja tīkla darbību profesionālās asociācijās, tālāk minētās iestādes kļuva par Igaunijas ETST-civil dalībniecēm:

 • Igaunijas Bankrota lietu tiesu izpildītāju un pilnvaroto kamera, kas pārstāv bankrota lietu tiesu izpildītājus un pilnvarotos;
 • Igaunijas Juristu asociācija, kas pārstāv juristus un notārus.

Sanāksmēs Bankrota lietu tiesu izpildītāju un pilnvaroto kameru pārstāv dažādas arodinstitūcijas un profesionālās institūcijas, savukārt Igaunijas Juristu asociāciju parasti pārstāv tās direktors. Profesionālās asociācijas atbild par:

 • pieredzes un informācijas apmaiņu attiecībā uz efektīvu un praktisku Kopienas un starptautisko instrumentu piemērošanu;
 • sadarbību informācijas lapu sagatavošanā un atjaunošanā;
 • to dalību svarīgās sanāksmēs.

Atkarībā no apspriestās tēmas kontaktpunkts uz tīkla sanāksmēm pieaicina arī citu valstu speciālistus dalīties pieredzē. Piemēram, sanāksmes līdz ar tiesnesi koordinatoru ir apmeklējuši vairāki citi tiesneši, citu ministriju un Notāru asociācijas pārstāvji, Augstākās tiesas padomnieki, Patērētāju aizsardzības padomes pārstāvji, Tartu Universitātes mācībspēki u. c.

Lapa atjaunināta: 29/03/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.