Informācija par tīklu

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kontaktpunkti Somijā

Somijas kontaktpunktu pārstāv norīkota amatpersona, kas strādā Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesu administrācijas nodaļā. Kontaktpunkts darbojas nodaļā, kas darbojas kā centrālā iestāde vairākām ES regulām un starptautiskiem līgumiem civiltiesību un krimināltiesību jomā. Papildus tīkla darbam kontaktpunkta pienākumos ietilpst centrālās iestādes uzdevumu veikšana un cita veida sadarbība civiltiesību jomā.

Kontaktpunktam ir atsevišķa e-pasta adrese tiesām un citām juridiskajām un pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas tiesiskajā sadarbībā civillietās un komerclietās un kurām ir vajadzīga praktiska palīdzība, risinot problēmas, kas saistītas ar pārrobežu lietām.

Kontaktpunkts aktīvi sadarbojas ar valsts tiesu iestādēm, advokātiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem. Kontaktpunkta pienākumos ietilpst informācijas izplatīšana par tiesību normām attiecībā uz ES civiltiesībām un komerctiesībām un to praktisko piemērošanu, kā arī apmācības nodrošināšana saistītajos jautājumos. Kontaktpunkts turklāt palīdz valsts tiesu iestādēm risināt problēmas attiecībā uz pārrobežu palīdzības pieprasījumiem un ir aktīvi iesaistīts attiecīgajos tīklos un darba grupās.

Somijas Advokātu asociācija tika iecelta par tīkla dalībnieku saskaņā ar dibināšanas lēmuma 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

Tāpat kā kontaktpunkts un Somijas Advokātu asociācija, Somijas valsts tīkla pārrobežu civillietās dalībnieki piedalās tīkla darbībā (sīkāku informāciju skatīt turpmāk).

Somijas nacionālais tīkls pārrobežu civillietās

Somijā 2016. gadā izveidoja nacionālo tīklu pārrobežu civillietās.

Nacionālā tīkla darbības jomā ir nodrošināt zinātības apmaiņu un informācijas plūsmu par ES civiltiesību normām un saistītiem informācijas avotiem starp Eiropas Civiltiesību tīklu un Somijas tiesu iestādēm un citiem praktizējošiem juristiem.

Nacionālā tīkla darbībā ir iesaistīti pārstāvji no vietējām tiesām, apelācijas tiesām, tiesu izpildītāju iestādēm, Juridiskās palīdzības iestādes, Somijas Advokātu asociācijas un Tieslietu ministrijas. Tīkla kontaktpunkts Somijā koordinē tīkla darbību.

Nacionālā tīkla dalībnieki tiekas divas reizes gadā. Nacionālā tīkla pārstāvji piedalās arī Eiropas Civiltiesību tīkla sanāksmēs un darbā.

Lapa atjaunināta: 15/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.