Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Francijā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās piedalās tiesneši, advokāti (avocats), notāri un tiesu komisāri (commissaires de justice). Tomēr tīkls ir atvērts arī visu juridisko profesiju pārstāvjiem, kam par to ir interese, it īpaši, ja tie piedalās Eiropas Savienības tiesību īstenošanā civillietās un komerclietās (tiesas ierēdņi (greffiers), tiesas kancelejas vadītāji (directeurs des services des greffes), tiesneši un ierēdņi komerclietu tiesās).

Kopš tīkla izveides Francijas kontaktpunkts arvien bijis tiesnesis, kas strādā Tieslietu ministrijas Civillietu nodaļā (direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). Konkrētāk, šis tiesnesis strādā Departamentā jautājumos par savstarpējo palīdzību, starptautiskajām privāttiesībām un Eiropas tiesībām (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)), kas izraudzīts par centrālo iestādi daudzu starptautisku sadarbības līgumu civillietās un komerclietās piemērošanas jautājumos. Kontaktpunkts var nodrošināt tīkla dalībniekiem no Francijas un citām Eiropas valstīm praktiskas zināšanas par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās un palīdzību šķēršļu novēršanā pārrobežu lietās.

Francijas tīkls darbojas valsts līmenī un vietējā līmenī. Tādējādi katrā apelācijas tiesā Francijā un Kasācijas tiesā ir izraudzīts “ziņojošais tiesnesis”. Šā tiesneša loma ir atvieglot sadarbību vietējā mērogā un nodrošināt tiesu iestādēm informāciju par civiltiesiskās sadarbības instrumentu darbību un jo īpaši par ES tiesībām. Ziņojošie tiesneši apelācijas tiesās un Kasācijas tiesā var arī informēt valsts kontaktpunktu par grūtībām Eiropas tiesību aktu piemērošanā. Valsts kontaktpunkts nodrošina, ka informācija par minētajām grūtībām tiek nosūtīta tīkla sekretariātam Eiropas Komisijā.

Pārējo profesiju pārstāvji ir tīkla dalībnieki un tīkla darbībās piedalās ar savas valsts pārstāvniecības struktūras starpniecību.

- Tiesu komisārus (iepriekš — “tiesu izpildītāji” (huissiers de justice)) pārstāv Valsts tiesu varas amatpersonu kamera (Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ)).

- Advokātus pārstāv Valsts advokātu asociācijas padome (Conseil national des barreaux (CNB) un Francijas advokātu asociācijas delegācija (Délégation des barreaux de France (DBF), CNB delegācija Briselē. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās (RJECC) cilnē DBF tīmekļa vietnē atrodama plaša informācija par advokātu tīkla darbību Francijā.

- Notārus pārstāv Notāru augstākā padome (Conseil supérieur du notariat (CSN).

Francijas koordinācijas tiesneši, kas strādā Eiropas Savienības valstīs, arī ir daļa no tīkla, tāpat kā centrālās iestādes, kas ir norīkotas līgumu piemērošanai attiecībā uz sadarbību civillietās un komerclietās (piemēram, Uzturlīdzekļu atgūšanas lietu birojs Eiropas lietu ministrijā un Ārlietu ministrijā).

Projektā “Iepazīsim Eiropas Savienības tiesību aktus” (“Connaître la législation de l’Union européenne” (CLUE)), kas īstenots ar dotāciju no Eiropas Komisijas programmas “Tiesiskums”, bija iespēja veikt vairākus informētības palielināšanas pasākumus par RJECC darbību Francijā.

Pēdējos gados projekts CLUE I ir devis iespēju, no vienas puses, uzlabot tiesu iestāžu sadarbības instrumentu un Kopienas tiesību aktu pamanāmību (izplatot ikmēneša informatīvo izdevumu, videomateriālu par tīkla darbību un veidojot tam veltītu tīmekļa vietni ministrijas iekštīklā), un, no otras puses, veicināt paraugprakses apmaiņu speciālistu starpā (rīkojot mācību seminārus par starptautiskajām privāttiesībām ģimenes tiesību jomā un nodrošinot praktiskus norādījumus ziņojošajiem tiesnešiem apelācijas tiesā). 2021. gada februārī sāktā jaunā projekta CLUE II mērķis ir turpināt iesākto, un strādāt pie papildu iecerēm (vairāk semināru, vairāk tematu, vairāk instrumentu Kopienas tiesību izplatīšanai) un plāniem apmainīties ar paraugpraksi ar citiem valstu tīkliem.

Visbeidzot, reizi gadā visi Francijas tīkla dalībnieki sapulcējas Parīzē, lai pārskatītu tīkla darbību un apspriestu notikumus ES tiesībās civillietās un komerclietās.

Plašāku informāciju par Francijas tīklu sk. tīmekļa vietnē justice.gouv.fr.

Lapa atjaunināta: 16/01/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.