Informācija par tīklu

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tā kā Vācijai ir federatīva struktūra, papildus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) federālajam kontaktcentram arī katrā pavalstī ir savs kontaktcentrs. Federālais kontaktcentrs atrodas pie Federālā tieslietu biroja. Atkarībā no konkrētās pavalsts organizatoriskās struktūras pavalstu kontaktcentri atrodas vai nu tiesā (Bavārijā — Minhenes Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht München), Brēmenē — Brēmenes apgabaltiesā (Landgericht Bremen), Hamburgā — Hamburgas rajona tiesā (Amtsgericht Hamburg), Hesenē — Frankfurtes pie Mainas Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Lejassaksijā — Celles Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht Celle), Ziemeļreinā-Vestfālenē — Diseldorfas Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht Düsseldorf) un Saksijā — Drēzdenes Augstākajā apgabaltiesā) (Oberlandesgericht Dresden), vai pavalsts Tieslietu ministrijā (Landesjustizministerium). Vācijā kopumā ir 17 ETST kontaktcentri. Papildus ienākošo un izejošo pieprasījumu apstrādei federālais kontaktcentrs atbild par valsts tīkla koordinēšanu un pasākumu, piemēram, Eiropas Tiesiskuma dienas un Vācijas ETST dalībnieku sanāksmju, organizēšanu.

Uzdevumus pavalstu kontaktcentri un federālais kontaktcentrs iekšēji sadala savā starpā. Federālais kontaktcentrs atbild uz jautājumiem par Vācijas civiltiesībām, komerctiesībām vai vispārīgiem jautājumiem par tiesu organizāciju. Savukārt pieprasījumus par konkrētu lietu apstrādā tās pavalsts kontaktcentrs, kurā lieta tiek izskatīta. Tomēr visiem Vācijas kontaktcentriem ir vienlīdzīgs statuss, kas nozīmē, ka ar jebkuru no 17 centriem var sazināties par visa veida pieprasījumiem, un atsevišķos gadījumos federālais kontaktcentrs var arī sniegt palīdzību saistībā ar konkrētām lietām. Šī iekšējā uzdevumu sadale garantē, ka pieprasījumu izskata piemērotākais kontaktcentrs.

Papildus kontaktcentriem jomās, uz kuru attiecas Regula (ES) 2019/1111 (regula “Brisele IIb”), Vācijas tiesās ir četri tiesneši, kuru kompetences ar iekšēju vienošanos ir sadalītas starp federālajām zemēm. Ārējus pieprasījumus var adresēt jebkuram no četriem tiesnešiem koordinatoriem. Ja nepieciešams, pieprasījumu iesniegusī persona nekavējoties tiek nosūtīta pie piemērotākā tiesneša, pamatojoties uz iekšējo uzdevumu sadali, kā arī valodas prasmēm, konkrētajām kompetencēm un profesionālajām zināšanām saistībā ar konkrēto lietu.

Turklāt Vācijas sadarbības koordinators Francijas Tieslietu ministrijā atbild par Vācijas un Francijas savstarpējo juridisko palīdzību. Ja atsevišķos gadījumos rodas problēmas saistībā ar juridiskās palīdzības pieprasījumiem no Francijas vai ja ir jānosaka Francijas tiesību aktu būtība, papildus parastajam kanālam ar kontaktcentru starpniecību palīdzību var lūgt arī Vācijas sadarbības koordinatoram.

Saskaņā ar 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 568/2009/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko groza Padomes Lēmumu 2001/470/EK (2001. gada 28. maijs), ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, Vācija par ETST dalībniecēm ir nozīmējusi Federālo advokātu asociāciju, Federālo notāru asociāciju, Patentu pilnvaroto asociāciju, Vācijas Advokātu kolēģiju, ka arī Vācijas Tiesu izpildītāju federāciju un Vācijas Tiesu amatpersonu apvienību.

Citas ETST dalībnieces Vācijā ir centrālās struktūras saskaņā ar Regulu (ES) 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) un Regulu (ES) 2020/1783 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”). Šīs centrālās iestādes un valsts tiesu iestādes sniedz tiesām jaunāko informāciju par civiltiesisko juridisko palīdzību, kā arī ievieš papildu pasākumus un palīdz tiesām iesniegt dokumentus un gūt pierādījumus lietās ar ārvalstu elementu. Turklāt arī centrālā iestāde saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 2019/1111 (regulu “Brisele IIb”) un centrālā iestāde saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (uzturēšanas saistību regula) ir ETST dalībnieces.

Papildu informācija par ETST Vācijā un kontaktpersonām ir atrodama Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Lapa atjaunināta: 02/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.