Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tā kā Vācijai ir federatīva struktūra, papildus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) federālajam kontaktcentram arī katrā pavalstī ir savs kontaktcentrs. Federālais kontaktcentrs atrodas pie Federālā tieslietu biroja (Bundesamt für Justiz). Atkarībā no konkrētās pavalsts organizatoriskās struktūras pavalstu kontaktcentri atrodas vai nu tiesā (Bavārijā — Minhenes Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht München), Brēmenē — Brēmenes apgabaltiesā (Landgericht Bremen), Hamburgā — Hamburgas Apgabaltiesā (Amtsgericht Hamburg), Hesenē — Frankfurtes pie Mainas Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Lejassaksijā — Celles Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht Celle), Ziemeļreinā-Vestfālenē — Diseldorfas Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht Düsseldorf) un Saksijā — Drēzdenes Augstākajā apgabaltiesā) (Oberlandesgericht Dresden), vai pavalsts Tieslietu ministrijā (Landesjustizministerium). Vācijā kopumā ir 17 ETST kontaktcentri. Papildus ienākošo un izejošo pieprasījumu apstrādei federālais kontaktcentrs atbild par valsts tīkla koordinēšanu un pasākumu, piemēram, Eiropas Tiesiskuma dienas un Vācijas ETST sanāksmju, organizēšanu.

Uzdevumus pavalstu kontaktcentri un federālais kontaktcentrs iekšēji sadala savā starpā. Federālais kontaktcentrs atbild uz jautājumiem par Vācijas civiltiesībām, komerctiesībām vai vispārīgiem jautājumiem par tiesu organizāciju. Savukārt pieprasījumus par konkrētu lietu apstrādā tās pavalsts kontaktcentrs, kurā lieta tiek izskatīta. Tomēr visiem Vācijas kontaktcentriem ir vienlīdzīgs statuss, kas nozīmē, ka ar jebkuru no 17 centriem var sazināties par visa veida pieprasījumiem, un atsevišķos gadījumos federālais kontaktcentrs var arī sniegt palīdzību saistībā ar konkrētām lietām. Šī iekšējā uzdevumu sadale garantē, ka pieprasījumu izskata piemērotākais kontaktcentrs.

Papildus kontaktcentriem Vācijā ir arī četri tiesneši koordinatori (Verbindungsrichter), kas darbojas jomās, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 2201/2003 (Brisele IIa Regula). Tiesnešu pienākumi arī tiek iekšēji sadalīti pavalstu starpā. Ārējus pieprasījumus var adresēt jebkuram no četriem tiesnešiem koordinatoriem. Ja nepieciešams, pieprasījumu iesniegusī persona nekavējoties tiek nosūtīta pie piemērotākā tiesneša, pamatojoties uz iekšējo uzdevumu sadali, kā arī valodas prasmēm, konkrētajām kompetencēm un profesionālajām zināšanām saistībā ar konkrēto lietu.

Turklāt Vācijas sadarbības koordinators Francijas Tieslietu ministrijā atbild par Vācijas un Francijas savstarpējo juridisko palīdzību. Ja atsevišķos gadījumos rodas problēmas saistībā ar juridiskās palīdzības pieprasījumiem no Francijas vai ja ir jānosaka Francijas tiesību aktu būtība, papildus parastajam kanālam ar kontaktcentru starpniecību palīdzību var lūgt arī Vācijas sadarbības koordinatoram.

Saskaņā ar 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kurš pēdējo reizi grozīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Lēmumu Nr. 568/2009/EK, ar kuru groza Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumu Nr. 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, Vācija par ETST dalībniekiem iecēla Federālo advokātu asociāciju (Bundesrechtsanwaltskammer), Federālo notāru asociāciju (Bundesnotarkammer), Patentu pilnvaroto asociāciju (Patentanwaltskammer), Vācijas Juristu asociāciju (Deutscher Anwaltverein), Vācijas Tiesu izpildītāju federāciju (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) un 2014. gadā — Vācijas Tiesu varas amatpersonu federāciju (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Citi ETST dalībnieki Vācijā ir centrālās struktūras, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs civillietās vai komerclietās (Regula par dokumentu izsniegšanu) un Regulā (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (Regula par pierādījumu iegūšanu). Šīs centrālās struktūras un valsts tiesu administrācija nodrošina tiesām aktuālo informāciju par civiltiesisko juridisko palīdzību. Tās ievieš arī papildu pasākumus un palīdz tiesām iesniegt dokumentus un gūt pierādījumus lietās ar ārvalstu elementu. Turklāt arī centrālā iestāde saskaņā ar Padomes 2003. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (Brisele IIa regula) un centrālā iestāde saskaņā ar Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (Uzturēšanas saistību regula) ir ETST dalībnieces.

Papildinformācija par ETST Vācijā un kontaktpersonu saraksts atrodams Federālās Tieslietu ministrijas (Bundesamt für Justiz) tīmekļa vietnē (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Lapa atjaunināta: 20/09/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.