Informācija par tīklu

Grieķija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tīkla struktūra

Kontaktpunktu skaits. Ir izveidoti divdesmit divi kontaktpunkti. Deviņpadsmit no tiem ir tiesneši, kuri ir daļa no valsts tīkla, paralēli veicot savus pienākumus tiesā. Trīs ir amatpersonas no Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas un precīzāk — no Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās departamenta — kurš darbojas kā centrālā iestāde saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (Brisele IIa) (kas papildina 1980. gada Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem), Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 (uzturēšanas saistības) un Direktīvu Nr. 2002/8/EK (juridiskā palīdzība) un arī kā centrālā institūcija saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001 (pierādījumu iegūšana) un Regulu (EK) Nr. 1393/2007 (tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs).

Valsts tīkls. Ir izveidots neformāls valsts tīkls ar centralizētu struktūru, kura galvenās sastāvdaļas ir centrālā iestāde, tiesneši no Atēnām un trīs juridisko profesiju pārstāvji (no juristu, tiesu izpildītāju un notāru asociācijām). Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās departaments ir atbildīgs par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (EJN) darba uzraudzību un valsts līmeņa kontaktpunktu darba koordinēšanu attiecībā uz Grieķijas pienākumiem EJN ietvaros un saturu, kas publicēts ES e-tiesiskuma portālā. Valsts tīkla kontaktpunkti dod ieguldījumu faktu lapu aizpildīšanā, Grieķijas oficiālo paziņojumu par ES tiesību aktu par tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās atjaunināšanā, EJN vai citu ES institūciju izdoto aptaujas lapu aizpildīšanā un procesā, un atbilžu sniegšanas procesā uz citu kontaktpunktu vai ES iestāžu iesniegtiem jautājumiem galvenokārt par ES tiesību aktu īstenošanu Grieķijā.

Regulāri — parasti divas līdz četras reizes gadā — notiek sanāksmes, kuras koordinē Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās departaments. Sanāksmju mērķis ir viedokļu, pieredzes un informācijas apmaiņa. Darba grafiks galvenokārt ir koncentrēts uz tematiem, kas tiek apspriesti EJN sanāksmēs Eiropas līmenī, jautājumiem, kas var rasties, īstenojot ES tiesību aktus (regulas un direktīvas) valsts līmenī, un iepriekšminētajiem Grieķijas pienākumiem EJN un e-tiesiskuma portāla ietvaros.

Informācijas izplatīšana sabiedrībā

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas tīmekļa vietnē ir norādīta īpaša atsauce uz EJN. Notiek darbs pie tīmekļa vietnes atjaunināšanas, lai varētu sniegt pilnīgu un skaidru aprakstu par EJN lomu un lietderību saistībā ar ES tiesību aktiem par tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās.

Valsts līmenī informācija par ES tiesību aktiem civillietās un komerclietās tiek izplatīta, izdalot EJN drukātos materiālus un Atēnās un citās Grieķijas pilsētās organizējot seminārus un vienas dienas pasākumus par attīstības tendencēm Eiropas tiesību aktu tiesiskās sadarbības civillietās un komerclietās jomā un to ietekmi valsts līmenī (valsts tīkla dalībnieki dažkārt piedalās kā galvenie runātāji). Šie pasākumi notiek Tieslietu ministrijas, kā arī advokātu asociāciju aizgādnībā visā valstī, Valsts Tiesnešu skolā, Valsts Juridiskajā padomē, civiltiesību un komerctiesību asociācijās u. c.

Turklāt Eiropas Taisnīguma dienas vienas dienas pasākuma mērķis ir pievērst Eiropas praktizējošo juristu uzmanību un sākt dialogu par ES likumdošanas iniciatīvu progresu; pēdējos gadus šis pasākums ir noticis gandrīz katru gadu Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas aizgādnībā.

Lapa atjaunināta: 11/12/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.