Informācija par tīklu

Ungārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tieslietu ministrijas Starptautisko privāttiesību departaments (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) darbojas kā kontaktpunkts Ungārijā, vairākiem departamenta ierēdņiem veicot nepieciešamos uzdevumus papildus citiem pienākumiem.

Kā centrālās iestādes Tieslietu ministrija (Starptautisko privāttiesību departaments) un Cilvēkresursu ministrija (Emberi Erőforrások Minisztériuma) ir tīkla dalībnieki. Nacionālais tieslietu birojs (Országos Bírósági Hivatal) kā vēl viena tiesu varas iestāde, Ungārijas Valsts notāru palāta (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ungārijas Advokātu asociācija (Magyar Ügyvédi Kamara) un Ungārijas Tiesu izpildītāju palāta (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) kā profesionālas asociācijas arī ir tīkla dalībnieki. Dalībnieku pārstāvji regulāri apmeklē tīkla sanāksmes atbilstoši sanāksmju dienas kārtībai.

Ungārijai nav oficiāla valsts līmeņa tīkla, kurā sadarbotos tīkla Ungārijas dalībnieki. Dalībnieku sadarbība notiek īpašos gadījumos un pēc nepieciešamības.

Resursi, kuros atrodama praktiska informācija par tiesu iestāžu sadarbību civillietās ES un ar trešajām valstīm un kurus ir apkopojis Tieslietu ministrijas Starptautisko privāttiesību departaments, ir pieejami  šeit.

Lapa atjaunināta: 12/12/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.