Informācija par tīklu

Ungārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tieslietu ministrijas (Igazságügyi Minisztérium) Starptautisko privāttiesību departaments (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) darbojas kā valsts kontaktpunkts Ungārijā. Veicamie uzdevumi ir uzticēti vairākiem departamenta darbiniekiem kā papildu pienākumi.

Tieslietu ministrija (Starptautisko privāttiesību departaments) un Iekšlietu ministrija kā centrālās iestādes ir tīkla dalībnieces. Valsts tiesu iestāžu birojs (Országos Bírósági Hivatal) kā vēl viena tiesu sistēmas iestāde, Ungārijas civiltiesību notāru kamera (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ungārijas Advokātu kolēģija (Magyar Ügyvédi Kamara) un Ungārijas Tiesu izpildītāju asociācija (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar) kā profesionālas organizācijas arī ir tīkla dalībnieces. Dalībnieku pārstāvji regulāri piedalās tīkla sanāksmēs – atkarībā no sanāksmju dienaskārtības.

Tīkla dalībniekiem no Ungārijas nav sava oficiāla iekšēja tīkla Ungārijā. Sadarbība starp dalībniekiem notiek konkrētos gadījumos pēc nepieciešamības.

Šeit var piekļūt dokumentiem, ko sagatavojis Tieslietu ministrijas Starptautisko privāttiesību departaments, un tajos sniegta praktiska informācija par tiesu iestāžu sadarbību civillietās ES un ar trešām valstīm.

Lapa atjaunināta: 15/01/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.