Informācija par tīklu

Īrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kontaktpunkti

Ir divi Īrijas kontaktpunkti. Viens ir rajona tiesu un apgabaltiesu kontaktpunkts, un viens ir augstāko tiesu, t. i., Augstās tiesas, Apelācijas tiesas un Augstākās tiesas, kontaktpunkts. Kontaktpunkti cieši sadarbojas un kopīgi strādā ar tīklu saistītajos jautājumos. Īrijas kontaktpunktu mītne atrodas Tiesu dienesta (The Courts Service) ēkā Dublinā. Lai gan jurisdikcija katram kontaktpunktam ir atsevišķa, to darbs pārklājas, un katram no tiem ir sava atbildība par tīklu to direktorātos. Jautājumi, kas tiek saņemti ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla starpniecību, būtu jāpārsūta attiecīgajam kontaktpunktam, kas atbild par konkrēto jurisdikciju. Kontaktpunkti darbojas atsevišķos birojos, bet tie visi darbojas Īrijas Tiesu dienesta direktorātos Dublinā. Tīkla darbs ir apvienots ar citiem uzdevumiem. Tomēr kontaktpunkts var lūgt citu kolēģu palīdzību, kad runa ir par tīkla darbību. Kontaktpunkti pa e-pastu, telefonu un klātienes sanāksmēs Īrijā regulāri sazinās ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla locekļiem, tostarp centrālajām iestādēm, Augstākās un Augstās tiesas darbības direktoru un Tiesu dienesta reformu un attīstības direktoru [2. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētie locekļi], kā arī Tieslietu un tiesu reformu ministrijas amatpersonām [2. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētie locekļi]. Kontaktpunkti arī regulāri sazinās ar ieceltu tiesnesi par norisēm Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbība Īrijā

Īrijā nav oficiāla valsts tīkla. Ir tādu cilvēku tīkls, kuri ir eksperti īpašās politikas jomās un pie kuriem kontaktpunkti var vērsties, lai saņemtu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Kontaktpunkti cieši sadarbojas ar citām personām, kuras ir tīkla ilggadējie locekļi Īrijā, tostarp ar vairākiem tiesnešiem, kuriem ir speciālas prasmes īpašās tiesību jomās vai kuri atbild par starptautisko sadarbību. Ar kontaktpunktiem var sazināties pa e-pastu. Kontaktpunkts nodrošina, ka pirms attiecīgajām tīkla sanāksmēm notiek apspriešanās ar attiecīgiem politikas, administratīviem vai tiesu ekspertiem un ka sanāksmju piezīmes un attiecīgi rīcības punkti tiek pienācīgi izplatīti.

Kontaktpunkts arī regulāri sazinās ar Tieslietu ministriju par politikas jautājumiem un centrālo iestādi par ģimenes uzturēšanas un pārrobežu jautājumiem.

Informācijas sniegšana

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam Īrijā nav valsts tīmekļa vietnes. Informācija tiek sniegta ar Tiesu dienesta tīmekļa vietnes un citu dažādu Īrijas ministriju vietņu starpniecību. Kontaktpunkts sadarbojas ar citiem kontaktpunktiem un citām ministrijām, nodrošinot dažādus informācijas avotus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla dalībvalstīm un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam.

Lapa atjaunināta: 12/04/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.