Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Itālijas Tiesiskās sadarbības tīkls ir izveidots Itālijas Tieslietu ministrijas Starptautisko lietu un tiesu iestāžu sadarbības ģenerāldirektorāta Tiesu jautājumu departamenta Starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības nodaļā.

Pašlaik darbojas pieci kontaktpunkti.

Kontaktpunkti nepārtraukti sazinās ar citiem tīkla kontaktpunktiem, ar kuriem tie sadarbojas, apstrādājot sadarbības lūgumus vai sagatavojot praktiskas informācijas lapas, ko publicē e-tiesiskuma portālā.

Itālijas Tiesiskās sadarbības tīkla pārējie dalībnieki ir:

- Juvenālās justīcijas un kopienas tiesvedības departaments (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

- Automatizēto informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, e-tiesiskuma portāla kontaktpunkts),

- centrālā iestāde tiesas dokumentu izsniegšanai,

- Valsts advokātu kolēģija (Consiglio Nationale Forense) un

- Itālijas Notāru padome (Consiglio Italiano del Notariato).

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti ir saistīti arī ar šādām struktūrām:

- Tieslietu koledža (Scuola Superiore della Magistratura),

- Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-Net) Itālijas filiāle,

- Iekšējā tirgus informācijas sistēmas struktūra Itālijā un

- Pietro Franzina, starptautisko privāttiesību profesors Ferrāras Universitātē, kontaktpunktus konsultējošais eksperts.

Parasti tīkla Itālijas pārstāvji tiekas reizi gadā.

Kontaktpunkti palīdz tiesu iestādēm un tiesnešiem, kuri risina pārrobežu jautājumus.

Visas Komisijas nosūtītās publikācijas (brošūras, informācijas kopsavilkumi u.c.) tiek izplatītas tiesu iestādēm, tiesnešiem un saistītajām personām.

Dažkārt kontaktpunkti uzņem citu dalībvalstu delegācijas, kuras apmeklē Itāliju tiesiskās apmācības ietvaros.

Atsauce uz tīklu ir atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

To iestāžu saraksts, kuras ir atbildīgas par noteikumiem, kas ir visbūtiskākie tiesu iestāžu sadarbībai civillietās un komerclietās:

- Padomes 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001;

Direktīva 8/2003 par juridisko palīdzību.

Abos gadījumos centrālā iestāde Itālijā ir:

Tieslietu ministrija

Tiesu jautājumu departaments (Dipartimento Affari di Giustizia)

Starptautisko lietu un tiesu iestāžu sadarbības ģenerāldirektorāts, I nodaļa - Starptautiskā tiesu iestāžu sadarbība (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria).

Via Arenula 70,

00186 ROME

Tālrunis: +39 06 68852633, +39 06 68852180

E-pasts: cooperation.dginternazionale@giustizia.it

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regula (EK) Nr. 1393/2007 par dokumentu izsniegšanu

Centrālā iestāde Itālijā ir:

Tiesu izpildītāju birojs Romas Apelācijas tiesā (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52

00192 ROME

Tālrunis: +39 06 328361

Fakss: +39 06 328367933

- Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 (regula “Brisele IIa”)

- Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 (uzturēšanas saistību regula)

Centrālā iestāde Itālijā ir:

Tieslietu ministrija

Juvenālās justīcijas un kopienas tiesvedības departaments (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

Via Damiano Chiesa, 24

00136 ROME

Tālrunis: +39 06 68188 535/331/326

Fakss: +39 06 68808085

E-pasts: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Lapa atjaunināta: 21/07/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.