Informācija par tīklu

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Luksemburgā ir šādi Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās (turpmāk “tīkls”) kontaktpunkti un dalībnieki.

Kontaktpunkti

- Kontaktpunkts, kas izraudzīts Ģenerālprokuratūrā saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu un veic “tiesu iestāžu sadarbību” saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 5. panta 2. punkta a)–c) apakšpunktu un 3. un 4. punktu Padomes Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 568/2009/EK (2009. gada 18. jūnijs).

Ģenerālprokuratūras maģistrāts izskata informācijas un tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumus tīkla ietvaros.

Prokuratūras kontaktpunkts darbojas arī kā centrālā iestāde, jo īpaši saistībā ar Regulu (EK) Nr. 4/2009 un Hāgas 2007. gada Konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu.

- Kontaktpunkts, kas izraudzīts Tieslietu ministrijā un pilda administratīvus uzdevumus saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 5. panta 2. punkta d) un e) apakšpunktu un 3. un 4. punktu un 14., 15. un 18. pantu Padomes Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 568/2009/EK (2009. gada 18. jūnijs).

Tas nodrošina turpmākus administratīvus pasākumus, koordināciju un saziņu ar Eiropas Komisiju, jo īpaši ar tīkla sekretariātu, kā arī ar tīkla dalībniekiem valsts mērogā.

Tīkla dalībnieki

- Eksperti, kuri izraudzīti saskaņā ar 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu Padomes Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.

- Profesionālās apvienības, kas izraudzītas saskaņā ar 2. pantu un 5.a pantu Padomes Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 568/2009 (2009. gada 18. jūnijs):

  • tiesu izpildītāji, kurus pārstāv Luksemburgas Lielhercogistes Tiesu izpildītāju palāta;
  • advokāti, kurus pārstāv Luksemburgas Advokātu kolēģija un Dīkiršas Advokātu kolēģija;
  • notāri, kurus pārstāv Luksemburgas Lielhercogistes Notāru palāta.

Kontaktpunktu un tīkla dalībnieku sadarbība

Luksemburgā nav oficiāla valsts mēroga tīkla.

Tīkla dalībniekus uzaicina uz tīkla sanāksmēm saskaņā ar tīkla darba kārtību.

Tīkla dalībnieku un kontaktpunktu savstarpējā informācijas apmaiņa un koordinācija notiek ar elektronisko saziņas līdzekļu vai tālruņa starpniecību.

Lapa atjaunināta: 14/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.