Informācija par tīklu

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Pašlaik Maltā ir 3 (trīs) ETST kontaktpunkti. Šo kontaktpunktu koordinācija tiek nodrošināta, pateicoties faktam, ka minētie kontaktpunkti darbojas vienā birojā un pastāvīgi sadarbojas visos jautājumos saistībā ar tīkla darbību Maltā. Šie kontaktpunkti izveidojuši savstarpējas sadarbības sistēmu, kas, savukārt, veicina efektīvāku tīkla darbību, it īpaši nodrošinot informāciju tiem privātuzņēmējiem, kam tā nepieciešama.

Par valsts tīklu

  • Juridiskā palīdzība

Pārsūtītāja un saņēmēja iestāde juridiskās palīdzības sfērā ir padomdevēja juridiskās palīdzības jautājumos, kas veic darbību Civiltiesu kancelejā, kas atrodas Tiesu namā Republikas ielā, Valletā, Maltā.

  • Dokumentu izsniegšana

Ģenerālprokurora birojs, kas atrodas Pils / Sv. Džordža laukumā, Valletā, darbojas kā centrālā iestāde un ir gan pārsūtītāja aģentūra, gan saņēmēja aģentūra dokumentu izsniegšanas sfērā. Tā sūta pieprasījuma veidlapas un saņem dokumentus izsniegšanai no ārvalstu pārsūtītāja struktūrām, un šie dokumenti pēc tam tiek nodoti izsniegšanai amatpersonām tiesās saskaņā ar Maltas procesuālajiem tiesību aktiem, kas piemērojami dokumentu izsniegšanai.

Dokumentu izsniegšanas darbību ietvaros Ģenerālprokurora birojs kā pārsūtītāja un/vai saņēmēja aģentūra sadarbojas arī ar prasītājiem un/vai to juridiskajiem pārstāvjiem, kuriem izsniedzami dokumenti.

  • Maza apmēra prasības

Kompetentais forums šajā sadaļā ir Maza apmēra prasību tiesa, kas darbojas Tiesu namā Valletā. Šīs tiesas lēmumu pārsūdzības izskata apelācijas tiesa tās zemākajā jurisdikcijā, kas arī darbojas Tiesu namā Valletā.

Kompetentā iestāde katrā gadījumā ir atkarīga no tās personas uzturēšanās vietas, attiecībā uz kuru prasa izpildi. Maģistrātu tiesai Maltā un maģistrātu tiesai Gozo ir kompetence attiecībā uz izpildes jautājumiem un arī 23. panta nolūkos saskaņā ar Maza apmēra prasību tiesas akta 10. panta 4. punktu (Maltas likumu 380. nodaļa).

  • Pierādījumu iegūšana

Galvenā iestāde ir Ģenerālprokurora birojs Valletā.

Atbildētājas tiesas:

  1. civiltiesas, pirmais departaments;
  2. civiltiesa (Ģimenes lietu nodaļa);
  3. maģistrātu tiesa (Maltā);
  4. maģistrātu tiesa (Gozo) (augstākā jurisdikcija) vai (zemākā jurisdikcija)

Tiesām ir jurisdikcija pieprasījuma vēstuļu izpildei atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās.

Lapa atjaunināta: 22/05/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.