Informācija par tīklu

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kontaktpunkti un tīkla dalībnieki Nīderlandē

Nīderlandē centrālo kontaktpunktu norīko Drošības un tieslietu ministrija. Kontaktpunkts ir norīkots arī ar jurisdikciju saistītos jautājumos.

Tīkla dalībnieki ir ne tikai kontaktpunkti, bet arī brīvo juridisko profesiju (juristu, notāru un tiesu izpildītāju) profesionālās apvienības.

Pamatojoties uz dažādām regulām (tostarp Regulu (EK) Nr. 2201/2003, Regulu (EK) Nr. 4/2009 un Regulu (EK) Nr. 1393/2001), tīkla dalībnieki ir arī centrālās iestādes.

Saziņa ar Eiropas Komisiju (šajā gadījumā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās sekretariātu) parasti notiek, izmantojot centrālo kontaktpunktu. Tas nodrošina, ka vajadzības gadījumā attiecīgā informācija un jautājumi sasniedz pareizo iestādi.

Kontaktpunkti un dalībnieki, īpaši centrālās iestādes, bieži sazinās tieši gan savā starpā, gan ar citu dalībvalstu kontaktpunktiem un dalībniekiem.

Atkarībā no darba kārtības jautājumiem dalībnieki tiek aicināti piedalīties tīkla sanāksmēs.

Nīderlandē kontaktpunktiem un dalībniekiem notiek gada sanāksme. Tā ir iespēja apspriest tīkla darbības un pētīt jomas, kurās uzlabot savstarpējo saziņu.

Lapa atjaunināta: 10/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.