Informācija par tīklu

Polija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Polijā darbojas 12 Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunkti (turpmāk — “tiesu kontaktpunkti”). Viens no šiem kontaktpunktiem atrodas Tieslietu ministrijā, bet pārējie — vienpadsmit reģionālajās tiesās (sądy okręgowe) un ietver par tām augstāka līmeņa apelācijas tiesu jurisdikciju.

Tieslietu ministrijas kontaktpunkts atbild uz pieprasījumiem, kas saistīti ar Polijas civiltiesībām un komerctiesībām, un pārsūta kompetentajam tiesu kontaktpunktam jautājumus par savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījuma izpildi, ja jautājums nav tieši nosūtīts šim kontaktpunktam.

Tieslietu ministrijas kontaktpunkts saņem informāciju no Eiropas Komisijas par tīkla sanāksmēm un citiem jautājumiem un pēc tam nosūta to kompetentajām valsts iestādēm vai tiesām atkarībā no sanāksmes jautājuma vai temata.

Kontaktpunktu darbības koordināciju Polijā nodrošina Tieslietu ministrija.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās darbojas arī koordinējošie tiesneši starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību jomā, kuri palīdz tiesu kontaktpunktiem. Koordinējošais tiesnesis pilda savus pienākumus visās tiesās, kas ir attiecīgās apgabaltiesas jurisdikcijā, t. i., apgabaltiesā un rajona tiesās, kas atrodas attiecīgajā rajonā. Ja apelācijas tiesa atrodas minētās apgabaltiesas jurisdikcijas tvērumā, viņš pilda pienākumus arī šajā tiesā.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ietver arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (pārstrādāta redakcija) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (pārstrādāta redakcija) izraudzītās centrālās struktūras, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) izraudzīto centrālo iestādi un saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās izraudzīto centrālo iestādi.

Lapa atjaunināta: 15/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.