Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Polija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Polijā darbojas 12 Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunkti (turpmāk — “tiesu kontaktpunkti”). Viens no šiem kontaktpunktiem atrodas Tieslietu ministrijā, bet pārējie — vienpadsmit reģionālajās tiesās (sądy okręgowe) un ietver par tām augstāka līmeņa apelācijas tiesu jurisdikciju.

Tieslietu ministrijas kontaktpunkts atbild uz pieprasījumiem, kas saistīti ar Polijas civiltiesībām un komerctiesībām, un pārsūta kompetentajam tiesu kontaktpunktam jautājumus par savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījuma izpildi, ja jautājums nav tieši nosūtīts šim kontaktpunktam.

Tieslietu ministrijas kontaktpunkts saņem informāciju no Eiropas Komisijas par tīkla sanāksmēm un citiem jautājumiem un pēc tam nosūta to kompetentajām valsts iestādēm vai tiesām atkarībā no sanāksmes jautājuma vai temata.

Kontaktpunktu darbības koordināciju Polijā nodrošina Tieslietu ministrija.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās darbojas arī koordinējošie tiesneši starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību jomā, kuri palīdz tiesu kontaktpunktiem. Koordinējošais tiesnesis pilda savus pienākumus visās tiesās, kas ir attiecīgās apgabaltiesas jurisdikcijā, t. i., apgabaltiesā un rajona tiesās, kas atrodas attiecīgajā rajonā. Ja apelācijas tiesa atrodas minētās apgabaltiesas jurisdikcijas tvērumā, viņš pilda pienākumus arī šajā tiesā.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ietver arī centrālās struktūras, kas norādītas Regulā (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, centrālo institūciju, kas norādīta Regulā (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, centrālo iestādi Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (regula “Brisele IIa”) nozīmē un centrālo iestādi Padomes Regulas (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās nozīmē.

Lapa atjaunināta: 29/04/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.