Informācija par tīklu

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kontaktpunkts

Portugāle ir izveidojusi Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunktu. Šo kontaktpunktu pārstāv tiesnesis, ko konkursa rezultātā ir norīkojusi Tiesu iestāžu augstākā padome (Conselho Superior da Magistratura).

Valsts tīkls

Valsts tīklu veido: centrālās iestādes saskaņā ar ES juridiskajiem instrumentiem, citi starptautiskie juridiskie instrumenti, kuriem Portugāle ir viena no pusēm vai kuri ir paredzēti valsts tiesību normās, kas regulē tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās; administratīvās iestādes ar pienākumiem tiesu iestāžu sadarbības civillietās un komerclietās jomā; un profesionālās asociācijas, kas pārstāv juridisko profesiju speciālistus, kas ir tieši iesaistīti, īstenojot starptautiskos un ES instrumentus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās.

Valsts tīkls neietver koordinējošos tiesnešus un ekspertus.

Tīkla valsts locekļi

Papildus kontaktpunktam tīkla valsts struktūras sastāvā ir divpadsmit locekļi:

 • Tieslietu politikas ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Ieslodzījuma vietu pakalpojumu un reintegrācijas ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Reģistrācijas un notariālo lietu institūts (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Finanšu pārvaldības un tieslietu infrastruktūras institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Miertiesnešu padome (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Sociālā nodrošinājuma institūts (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Noziedzīgos nodarījumos cietušo aizsardzības komiteja (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Tiesnesis no Hāgas Starptautiskā tiesnešu tīkla
 • Advokātu asociācija (Ordem dos Advogados)
 • Juriskonsultu un tiesu izpildītāju asociācija (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notāru asociācija (Ordem dos Notários)

Centrālās iestādes

No iepriekš minētajiem locekļiem centrālās iestādes vai iestādes, kas ir kompetentas veikt atsevišķus ES tiesību aktos paredzētus uzdevumus ir:

Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts - Tieslietu ministrija

 • 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009
 • 2000. gada 13. novembra Regula (EK) Nr. 1393/2007
 • 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001
 • Hāgas 1965. gada Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās
 • Hāgas 1970. gada Konvencija par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās
 • Hāgas 2007. gada Konvencija par starptautisku bērna pabalstu prasību izpildi un citiem ģimenes uzturēšanas veidiem
 • Ņujorkas 1956. gada Konvencija par uzturlīdzekļu starptautisko piedziņu

Ieslodzījuma vietu pakalpojumu un reintegrācijas ģenerāldirektorāts – Tieslietu ministrija

 • 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003
 • Hāgas 1980. gada konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
 • Hāgas 1996. gada Konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem

Reģistru un notariālo lietu institūts – Tieslietu ministrija

 • 2012. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 650/2012

Sociālā nodrošinājuma institūts – Solidaritātes un sociālā nodrošinājuma ministrija (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2003/8/EK

Noziedzīgos nodarījumos cietušo aizsardzības komiteja - Tieslietu ministrija

 • 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/80/EK

Ģenerālprokuratūra

 • Hāgas 2000. Gada Konvencija par pieaugušo starptautisko aizsardzību

Valsts tīkla koordinācija nehierarhiskā struktūrā

Portugālē valsts tīklam nav hierarhiskas struktūras. Koordinācija, ko nodrošina kontaktpunkts, pamatojas uz brīvprātīgu sadarbību starp valsts locekļiem. Valsts locekļi regulāri piedalās ceturkšņa sanāksmēs, ko organizē kontaktpunkts. Ja Es tiesību aktu piemērošana rezultātā ir nepieciešamas izmaiņas valsts sistēmā, tiek noturētas sanāksmes, kurās piedalās tikai attiecīgie valsts tīkla locekļi.

Tīkls neietver ekspertus. Ja problēmas risināšanai nepieciešams eksperta viedoklis, kontaktpunkts pieprasa atbilstīgākās valsts iestādes sadarbību uz brīvprātīga un neformāla pamata. Kontaktpunkts regulāri mudina visus valsts locekļus sadarboties konkrētajās to kompetences un atbildības jomās tiesu iestāžu sadarbībā civillietās un komerclietās.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.