Informācija par tīklu

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Starptautiskās tiesiskās palīdzības vietējo korespondentu tīkls (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) tika izveidots 2001. gadā saskaņā ar Tieslietu ministra rīkojumu, pamatojoties uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla modeli. 2004. gada martā, izpildot divus Tieslietu ministra rīkojumus, tīkls tika reorganizēts divos specializētos tīklos: Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīklā krimināllietās (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), kas atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam, un Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), kas atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās. Abi tīkli ir vairākkārt reorganizēti (attiecīgi, 2005., 2007., 2010., 2014., 2016., 2019. un 2022. gadā), ņemot vērā atbilstīgo ES tiesību aktu grozījumus un valsts tiesu sistēmas personāla izmaiņas.

Pēdējais atjauninājums tika veikts ar Tieslietu ministra 2022. gada 25. jūlija Rīkojumu Nr. 3501/C saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Lēmumu Nr. 568/2009/EK, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumu 2001/470/EK. Rīkojums tika sagatavots saskaņā ar Valdības rīkojumu Nr. 123/2007 par konkrētiem pasākumiem tiesiskās sadarbības stiprināšanai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, ko apstiprināja ar Likuma Nr. 85/2008 grozījumiem.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās.

Rumānija ir izveidojusi divus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunktus. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunkti ir Tieslietu ministrijas jurisdikcijā. Tas nodrošina to, ka tiek izpildīti Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās pienākumi.

Saskaņā ar [Padomes Lēmuma 2001/470/EK] 6. pantu Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās sastāvā ir viens tiesnesis no Augstākās kasācijas tiesas (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I civillietu nodaļas un viens tiesnesis no II civillietu nodaļas (iepriekš komerclietu nodaļa); viens tiesnesis no apelācijas tiesu I civillietu nodaļas un viens tiesnesis no II civillietu nodaļas (iepriekš komerclietu nodaļa); viens tiesnesis no katras specializētās tiesas/nodaļas nepilngadīgo un ģimenes lietās, kurš specializējas civillietās, kas saistītas ar bērnu starptautisko nolaupīšanu un kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem; amatpersonas no Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāta, kas izpilda arī Tieslietu ministrijas kā centrālās iestādes pienākumus starptautiskajā tiesiskajā sadarbībā civillietās un komerclietās; kā arī pa vienam ieceltam pārstāvim no Rumānijas notāru (notari publici), tiesu izpildītāju (executori judecătoreşti) un advokātu (avocaţi) profesionālajām asociācijām. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās valstu kontaktpunkti ir pilntiesīgi Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās dalībnieki.

Tiesneši, kas ir Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla locekļi, ir norīkoti ar Tiesnešu augstākās padomes (Consiliul Superior al Magistraturii) lēmumu.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās dalībnieki ir uzskaitīti Tieslietu ministra 2022. gada 25. jūlija Rīkojuma Nr. 3501/C pielikumā. Pielikums ir Rīkojuma neatņemama sastāvdaļa.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās dalībnieki – tiesneši no Augstākās kasācijas tiesas, apelācijas tiesām, specializētām tiesām / nodaļām nepilngadīgo un ģimenes lietās, Bukarestes tribunāla (sadarbības koordinācijas tiesneši Hāgas 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem Starptautiskajā Hāgas tīklā un tiesnesis, ko norīkojusi Kompensāciju noziegumos cietušajiem komisija):

Augstākā kasācijas tiesa (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia BĂLDEAN, I civillietu nodaļas tiesnese

Adina-Georgeta PONEA, I civillietu nodaļas tiesnese

Andreia-Liana CONSTANDA, I civillietu nodaļas tiesnese

Roxana POPA, II civillietu nodaļas tiesnese

Alba Iulia, Apelācijas tiesa (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ, I civillietu nodaļas tiesnese

Adina-Camelia IFTIMUȘ, II civillietu nodaļas tiesnese

Bakau Apelācijas tiesa

Sorina CIOBANU, tiesnese, I civillietu nodaļas priekšsēdētāja

Loredana ALBESCU, tiesnese, Bakau Apelācijas tiesas priekšsēdētāja

Brašovas Apelācijas tiesa

Elena-Clara CIAPĂ, civillietu nodaļas tiesnese

Simona-Petrina GAVRILĂ, civillietu nodaļas tiesnese

Brašovas Nepilngadīgo un ģimenes lietu tribunāls (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA, Brašovas Nepilngadīgo un ģimenes lietu tribunāla tiesnesis

Bukarestes Apelācijas tiesa

Andreea-Florina MATEESCU, III civillietu nodaļas tiesnese

Dorina ZECA Judge, IV civillietu nodaļas tiesnese

Maria-Cristina FINTOC, IV civillietu nodaļas tiesnese

Ștefan-Ciprian CMECIU, V civillietu nodaļas tiesnesis

Felix-Lucian ȘALAR, VI civillietu nodaļas tiesnesis

Romeo GLODEANU, V civillietu nodaļas tiesnesis

Bogdan CRISTEA, VIII civillietu nodaļas – Administratīvā un fiskālā tiesvedība tiesnesis

Bukarestes tribunāls

Anca Magda VOICULESCU, IV civillietu nodaļas tiesnese (sadarbības koordinācijas tiesnese Hāgas 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem Starptautiskajā Hāgas tīklā)

Sorin-Vasile IVANCIUC, tiesnesis, Bukarestes tribunāla I krimināllietu nodaļas priekšsēdētājs, Kompensāciju noziegumos cietušajiem komisija

Klužas Apelācijas tiesa

Axente-Irinel ANDREI, II civillietu nodaļas tiesnese

Konstancas Apelācijas tiesa

Luminița-Marinela DAN, II civillietu nodaļas tiesnese

Ecaterina GRIGORE, Administratīvās un fiskālā tiesvedības nodaļas tiesnese

Krajovas Apelācijas tiesa

Lotus-Manuela GHERGHINĂ, II civillietu nodaļas tiesnese

Gabriela IONESCU, tiesnese, I civillietu nodaļas priekšsēdētāja

Galacas Apelācijas tiesa

Aneta-Luminița CRISTEA, I civillietu nodaļas tiesnese

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, tiesnesis, Galacas Apelācijas tiesas priekšsēdētājs

Andreea ARHIP, tiesnese, II civillietu nodaļas priekšsēdētāja

Alexandru BLEOANCĂ, II civillietu nodaļas tiesnesis, Galacas Apelācijas tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Jasi Apelācijas tiesa

Maria-Cristina POPA, tiesnese, civillietu nodaļas priekšsēdētāja

Elena-Crizantema PANAINTE, Darba un sociālā nodrošinājuma strīdu nodaļas tiesnese

Alina-Gianina PRELIPCEAN, Administratīvās un fiskālā tiesvedības nodaļas tiesnese, Jasi Apelācijas tiesas priekšsēdētāja vietniece

Oradjas Apelācijas tiesa

Dorina-Mihaela BEREȘ, I civillietu nodaļas tiesnese

Marcela FILIMON, tiesnese, II civillietu nodaļas – Administratīvā un fiskālā tiesvedība priekšsēdētāja

Pitešti Apelācijas tiesa

Emilia-Raluca TRANDAFIR, Pitešti Apelācijas tiesas priekšsēdētāja

Corina PINCU IFRIM, I civillietu nodaļas tiesnese

Maria-Ruxandra DANCIU, II civillietu nodaļas – Administratīvā un fiskālā tiesvedība tiesnese

Alina PAVELESCU, Ardžešas tribunāla Civillietu nodaļas tiesnese

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, Vilčas tribunāla Civillietu nodaļas tiesnese

Ploješti Apelācijas tiesa

Adriana-Maria RADU, tiesnese, I civillietu nodaļas priekšsēdētāja

Aida-Liliana STAN, II civillietu nodaļas – Administratīvā un fiskālā tiesvedība tiesnese

Ionel STĂNESCU, II civillietu nodaļas – Administratīvā un fiskālā tiesvedība tiesnesis, Ploješti Apelācijas tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Sučavas Apelācijas tiesa

Ștefania-Fulga ANTON, I civillietu nodaļas tiesnese

Ana-Maria TURCULET, tiesnese, II civillietu nodaļas priekšsēdētāja

Marius-Ionel GALAN, tiesnesis, Administratīvās un fiskālās tiesvedības nodaļas priekšsēdētājs

Tirgumurešas Apelācijas tiesa

Andreea CIUCĂ, tiesnese, Tirgumurešas Apelācijas tiesas priekšsēdētāja

Adriana-Loredana BERINDEAN, II civillietu nodaļas – Administratīvā un fiskālā tiesvedība tiesnese

Timišoaras Apelācijas tiesa

Mădălina JEBELEAN, I civillietu nodaļas tiesnese

Ramona-Ioana RISTEA, II civillietu nodaļas tiesnese

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās valsts kontaktpunkti – praktizējoši juristi, kuru statuss ir līdzvērtīgs tiesnešu un prokuroru statusam

Flavius-George PĂNCESCU, Starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības civillietās un komerclietās dienesta vadītājs, Tieslietu ministrijas Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts

Ioana BURDUF (praktizējoša juriste, kuras statuss ir līdzvērtīgs tiesnešu un prokuroru statusam), Tieslietu ministrijas Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās valsts kontaktpunkti – praktizējoši juristi, kuru statuss ir līdzvērtīgs tiesnešu un prokuroru statusam, Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorātā, kuri pilda Tieslietu ministrijas kā centrālās iestādes pienākumus starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības jomā un darbojas kā tīkla sekretariāts

Camelia TOBĂ (praktizējoša juriste, kuras statuss ir līdzvērtīgs tiesnešu un prokuroru statusam), Tieslietu ministrijas Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi — viens pārstāvis, ko ieceļ katras Rumānijas notāru, tiesu izpildītāju un advokātu asociācijas priekšsēdētājs

Octavian ROGOJANU, valsts notārs (notar public), Rumānijas Notāru savienības padomes sekretārs

Constantin Adrian STOICA, tiesu izpildītājs, Rumānijas Nacionālā tiesu izpildītāju apvienība (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokāts, Rumānijas Advokātu asociāciju apvienība (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Lapa atjaunināta: 03/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.