Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Starptautiskās tiesiskās palīdzības vietējo korespondentu tīkls (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) tika izveidots 2001. gadā saskaņā ar Tieslietu ministrijas rīkojumu, pamatojoties uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla modeli. 2004. gada martā, izpildot divus Tieslietu ministrijas rīkojumus, tīkls tika reorganizēts divos specializētos tīklos: Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīklā krimināllietās (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), kas atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam, un Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), kas atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās. Abi tīkli ir vairākkārt reorganizēti (attiecīgi, 2005., 2007., 2010., 2014., 2016. un 2019. gadā, ņemot vērā atbilstīgo ES tiesību aktu grozījumus un valsts tieslietu sistēmas personāla izmaiņas.

Pēdējais atjauninājums tika veikts ar Tieslietu ministrijas 2014. gada 29. maija Rīkojumu Nr. 1929/C saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Lēmumu Nr. 568/2009/EK, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumu 2001/470/EK. Rīkojums tika sagatavots saskaņā ar Valdības rīkojumu Nr. 123/2007 par konkrētiem pasākumiem tiesiskās sadarbības stiprināšanai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, ko apstiprināja ar Likuma Nr. 85/2008 grozījumiem.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās.

Rumānija ir izveidojusi divus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunktus. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunkti ir Tieslietu ministrijas jurisdikcijā. Tas nodrošina to, ka tiek izpildīti Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās pienākumi.

Saskaņā ar [Padomes Lēmuma 2001/470/EK] 6. pantu Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās sastāvā ir viens tiesnesis no Augstākās kasācijas tiesas (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I civillietu nodaļas un viens tiesnesis no II civillietu nodaļas (iepriekš Komerclietas); viens tiesnesis no apelācijas tiesu I civillietu nodaļas un viens tiesnesis no II civillietu nodaļas (iepriekš Komerclietas); viens tiesnesis no katras specializētās tiesas/nodaļas nepilngadīgo un ģimenes lietās, kurš specializējas civillietās, kas saistītas ar bērnu starptautisko nolaupīšanu un kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem; amatpersonas no Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāta, kas izpilda arī Tieslietu ministrijas kā centrālās iestādes pienākumus starptautiskajā tiesiskajā sadarbībā civillietās un komerclietās; kā arī pa vienam ieceltam pārstāvim no Rumānijas notāru (notari), tiesu izpildītāju (executori judecătoreşti) un advokātu (avocaţi) profesionālajām asociācijām. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās valstu kontaktpunkti ir pilntiesīgi Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi.

Tiesneši, kas ir Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla locekļi, ir norīkoti ar Tiesnešu augstākās padomes (Consiliul Superior al Magistraturii) lēmumu.

Kopš 2001. gada Tieslietu ministrijas Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts ir organizējis daudzus seminārus un darba sanāksmes tīklu locekļiem, izmantojot pašu resursus (Tieslietu ministrijas budžetu). Jo īpaši kopš 2007. gada šādi pasākumi ir organizēti vairāk nekā 15 Eiropas programmu ietvaros, ko finansē Eiropas Komisija. Turklāt Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla pārstāvji regulāri piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sanāksmēs.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi ir uzskaitīti 2019. gada 9. oktobra Rīkojuma Nr. 4008/C pielikumā. Pielikums ir Rīkojuma neatņemama sastāvdaļa.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi, tiesneši no Augstākās kasācijas tiesas, Apelācijas tiesas, specializētām tiesām / nodaļām nepilngadīgo un ģimenes lietās, Bukarestes tribunāla (sadarbības koordinācijas tiesneši Hāgas 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem Starptautiskajā Hāgas tīklā un tiesnesis, ko norīkojusi Kompensāciju noziegumos cietušajiem komisija):

Augstākā kasācijas tiesa (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, I civillietu nodaļa

Andreia-Liana CONSTANDA, I civillietu nodaļa

Roxana POPA, II civillietu nodaļa

Alba Iulia, Apelācijas tiesa (Curtea de Apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I civillietu nodaļa

Nicolae DURBACĂ, II civillietu nodaļa

Bakau Apelācijas tiesa

Cristina-Mădălina RADU, I civillietu nodaļa

Loredana ALBESCU, II civillietu nodaļa — Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Brašovas Apelācijas tiesa

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Civillietu nodaļa un lietas saistībā ar nepilngadīgām personām un ģimeni, strīdiem darba un sociālā nodrošinājuma jomā

Elena-Clara CIAPĂ, civillietu nodaļa

Simona Petrina GAVRILĂ, civillietu nodaļa

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Civillietu nodaļa un lietas saistībā ar nepilngadīgām personām un ģimeni, strīdiem darba un sociālā nodrošinājuma jomā

Brašovas Nepilngadīgo un ģimenes lietu tribunāls (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukarestes Apelācijas tiesa

Antonela BRĂTUIANU, IV civillietu nodaļa

Ştefan CMECIU, V civillietu nodaļa

Felix Lucian ȘALAR, VI civillietu nodaļa

Romeo GLODEANU, V civillietu nodaļa

Bogdan CRISTEA, VIII nodaļa — Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Bukarestes tribunāls

Andreea Florina MATEESCU, V civillietu nodaļa (sadarbības koordinācijas tiesnese Hāgas 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem Starptautiskajā Hāgas tīklā)

Anca Magda VOICULESCU, VI civillietu nodaļa (sadarbības koordinācijas tiesnese Hāgas 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem Starptautiskajā Hāgas tīklā)

Luminița TÂRȚĂU, I krimināllietu nodaļa, Kompensāciju noziegumos cietušajiem komisija, Bukarestes tribunāls

Klužas Apelācijas tiesa

Denisa-Livia BĂLDEAN, priekšsēdētāja

Axente-Irinel ANDREI, II civillietu nodaļas priekšsēdētājs — Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Konstancas Apelācijas tiesa

Daniela PETROVICI, I civillietu nodaļa

Ecaterina GRIGORE, II civillietu nodaļa — Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Krajovas Apelācijas tiesa

Adina-Georgeta PONEA, priekšsēdētāja

Lotus GHERGHINĂ, II civillietu nodaļa

Galacas Apelācijas tiesa

Aneta-Luminița CRISTEA, I civillietu nodaļa

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, II civillietu nodaļa

Andreea ARHIP, II civillietu nodaļa

Alexandru BLEOANCĂ, II civillietu nodaļa

Jasi Apelācijas tiesa

Claudia Antoanela SUSANU, civillietu nodaļa

Elena Crizantema PANAINTE, Darbvietas un sociālā nodrošinājuma strīdu nodaļa

Alina Gianina PRELIPCEAN, Administratīvās un fiskālās tiesvedības nodaļa

Oradjas Apelācijas tiesa

Dorina Mihaela BEREȘ, I civillietu nodaļa

Marcela FILIMON, II civillietu nodaļa — Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Pitešti Apelācijas tiesa

Corina PINCU IFRIM, I civillietu nodaļa

Dumitru VĂDUVA, II civillietu nodaļa — Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Mariana VÂRGĂ, Civillietu nodaļa, Ardžešas tribunāls

Elena Cristina LUNGU, Civillietu nodaļa, Vilčas tribunāls

Ploješti Apelācijas tiesa

Andra Corina BOTEZ, priekšsēdētāja

Adriana Maria RADU, I civillietu nodaļa

Aida Liliana STAN, II civillietu nodaļa — Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Sučavas Apelācijas tiesa

Ştefania Fulga ANTON, I civillietu nodaļa

Daniela MITREA MUNTEA, II civillietu nodaļa — Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Tirgumurešas Apelācijas tiesa

Andreea CIUCĂ, II civillietu nodaļa — Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Loredana BERINDEAN, I civillietu nodaļas priekšsēdētāja, Tirgumurešas apgabaltiesa

Timišoaras Apelācijas tiesa

Cristian PUP, I civillietu nodaļa

Ștefan LUCACIUC, II civillietu nodaļa

Florin MOŢIU, II civillietu nodaļa

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi — Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās valsts kontaktpunkti

Tieslietu ministrija

Viviana ONACA, direktore, Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Ioana BURDUF (juriste, kas darbojas kā tiesnese vai prokurore), Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi, kuri pilda Tieslietu ministrijas kā centrālās iestādes pienākumus starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā un darbojas kā tīkla sekretariāts.

Camelia TOBĂ (juriste, kas darbojas kā tiesnese vai prokurore), Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Flavius George PĂNCESCU (jurists, kas darbojas kā tiesnesis vai prokurors), Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi — viens pārstāvis, ko ieceļ katras Rumānijas notāru, tiesu izpildītāju un advokātu asociācijas priekšsēdētājs

Octavian ROGOJANU, valsts notārs (notar public), Rumānijas Notāru savienības padomes sekretārs

Constantin Adrian STOICA, tiesu izpildītājs, Rumānijas Nacionālā tiesu izpildītāju apvienība (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokāts, Rumānijas Advokātu asociācija (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Lapa atjaunināta: 15/01/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.