Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Informācija par tīklu

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kontaktpunkti

Katrai no četrām Apvienotās Karalistes jurisdikcijām ir viens kontaktpunkts. Tā kā katra jurisdikcija ir atsevišķa, šo kontaktpunktu darbs, kuri katrs ir pilnībā atbildīgs par Tīkla darbību savā jurisdikcijā, nepārklājas. Vaicājumi caur Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu ir jānovirza attiecīgās jurisdikcijas atbilstošajam kontaktpunktam.

Skotijas kontaktpunkts darbojas Skotijas valdības ES birojā Briselē. Kontaktpunkts, risinot Tīkla jautājumus, var pieaicināt vairākus kolēģus. Tīkla darbs ir apvienots ar citiem uzdevumiem.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbība Skotijā

Skotijā nav oficiāla valsts tīkla. Tomēr Tieslietu direktorātā ir izveidots to cilvēku tīkls, kas ir eksperti konkrētās politikas jomās. Kontaktpunkts var vērsties pie šiem kolēģiem, lai iegūtu atbildes uz konkrētiem jautājumiem.

Ir pieejamas arī citas Skotijas valdības kontaktpersonas. Kontaktpunkts vēršas pie šīm personām pēc padoma vai atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar šo personu darbu. Kontaktpunkts vajadzības gadījumā sadarbojas arī ar citām personām ārpus valdības. Piemēram, ar Skotijas Juristu biedrību un Advokātu fakultāti, kas ir profesionālās organizācijas, kuras pārstāv attiecīgi juristus un advokātus. Kontaktpunkts ir nodibinājis sakarus arī ar izpildes amatpersonu pārstāvības struktūru, Tiesas kurjeru un šerifa virsnieku biedrību (SMASO).

Visizplatītākais veids, kā piekļūt informācijai un apmainīties ar to, ir e-pasts. Kontaktpunkts apmeklē sanāksmes arī personīgi.

Kontaktpunkts nodrošina, ka pirms attiecīgajām Tīkla sanāksmēm notiek apspriešanās ar attiecīgajiem politikas, administratīvajiem vai citiem ekspertiem. Vajadzības gadījumā tiek izplatītas piezīmes par sanāksmēm un attiecīgajiem rīcības punktiem.

Informēšana

Skotijā nav Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla valsts tīmekļa vietnes. Informācija tiek sniegta, izmantojot citas esošās vietnes. Aizvien biežāk tiek veiktas atsauces uz e-tiesiskuma portālu. Kontaktpunkts ir strādājis ar citiem dienestiem, kas nodrošina informācijas avotus, tostarp Skotijas Tiesu un tribunālu dienests (STTD). STTD tīmekļa vietnē ir sniegtas norādes pilsoņiem par pārrobežu prasībām, jo īpaši attiecībā uz regulām par Eiropas izpildes rīkojumu, Eiropas maksājuma rīkojumu un Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Tiek izmantotas iespējas palielināt informētību par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu un e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietni attiecīgajās sanāksmēs un konferencēs, kā arī attiecīgajās publikācijās.

Lapa atjaunināta: 03/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.