Informācija par tīklu

Slovākija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Slovākijas Republikā tīklā pašlaik piedalās:

  • četri Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas kontaktpunkti (Starptautisko tiesību nodaļas (Sekcia medzinárodného práva) Starptautisko privāttiesību departaments (Odbor medzinárodného práva súkromného));
  • miertiesnesis ģimenes tiesību jautājumos;
  • citu centrālo iestāžu pārstāvji, kas norīkoti saskaņā ar ES instrumentiem:

- Bērnu un jauniešu starptautiskās tiesiskās aizsardzības centrs (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
- Juridiskās palīdzības centrs (Centrum právnej pomoci);

  • - profesionālo apvienību pārstāvji:

- Slovākijas Advokātu kolēģija (Slovenská advokátska komora),
- Slovākijas Republikas Notāru palāta (Notárska komora Slovenskej republiky),
- Slovākijas Tiesu izpildītāju palāta (Slovenská komora exekútorov).

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, Slovākijas Republikas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās tika izveidots, lai nodrošinātu Slovākijas Republikas efektīvu dalību Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās. Slovākijas Republikas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās veido visu rajona tiesu un apgabaltiesu kontaktpunkti (tiesneši vai tiesas augstākā amatpersona), kā arī Slovākijas Republikas Augstākās tiesa.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.