Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovēņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Slovēnija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās (ETST) Slovēnijā darbojas ar 3 kontaktpunktu un 16 tīkla locekļu starpniecību.

Kontaktpunkti ir Slovēnijas Republikas Tieslietu ministrijas darbinieki. Tādējādi ir iespējams ikdienā saskaņot un koordinēt kontaktpunktu darbu.

Starptautisku tiesisko palīdzību civillietās un komerclietās ir pilnvarotas sniegt apgabaltiesas, kuru Slovēnijas Republikā ir 11. Tādējādi Slovēnija saskaņā ar 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumā, ar ko izveido Eiropas tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, par ETST locekļiem iecēla vienu pārstāvi no katras apgabaltiesas. Papildus Slovēnija iecēla divus specializētus tīkla locekļus (tiesnešus), kas ir kompetenti tiesiskajā sadarbībā ģimenes lietās, no kuriem viens tiesnesis ir nodarbināts apgabaltiesā, bet otrs — Tieslietu ministrijā.

Pateicoties 2009. gadā veiktajiem grozījumiem Padomes Lēmumā par ETST izveidi grozījumam, kļuva iespējama ETST sadarbība ar citu juridisko profesiju pārstāvjiem. Kopš 2011. gada tīkla locekles ir arī Slovēnijas Notāru kamera (Notarska zbornica Republike Slovenije), Slovēnijas Advokātu asociācija (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) un Slovēnijas Izpildorgānu amatpersonu kamera (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Tiesnešu un citu juridisko profesiju pārstāvju iesaistīšana ETST ir svarīga ETST mērķu sasniegšanai, jo tā nodrošina tiešu sadarbību starp tiesnešiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem, kas ir būtiski konkrētu lietu raitākai izskatīšanai tiesās.

Kontaktpunkti un ETST locekļi savā starpā sazinās bieži, tiklīdz rodas vajadzība, tostarp ar e-pasta starpniecību, pa tālruni, tiekoties personīgi un tiekoties gada sanāksmēs valsts līmenī.

Lapa atjaunināta: 01/02/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.