Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tīkla darbība Spānijā

Spānijā saskaņā ar 33. pantu 2015. gada 7. jūlija Likumā Nr. 16/2015, ar ko regulē Spānijas pārstāvja statusu Eiropas Savienības Aģentūrā tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās Eurojust, strīdus par jurisdikciju, kā arī jautājumus saistībā ar starptautiskajiem tiesiskās sadarbības tīkliem un Tieslietu ministrijas darbiniekiem, kuri norīkoti darbā ārvalstīs, Spānijas kontaktpersonu iecelšana darbā starptautiskajos tiesiskās sadarbības tīklos un to atbrīvošana saskaņā ar noteikumiem par minēto tīklu izveidi ir Tieslietu ministrijas kompetencē.

Kontaktpersonu izraugās no tādu personu vidus, kurām ir apliecināta pieredze starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā un attiecīgi labas angļu vai franču valodas zināšanas, un šāda persona pārstāv vismaz kādu no tiesu iestādēm, prokuratūru (Ministerio Fiscal) vai Tieslietu ministriju. Šai sakarā Tiesu ģenerālpadome (Consejo General del Poder Judicial) un ģenerālprokurors (Fiscal General del Estado) tieslietu ministram ierosina iecelt un atbrīvot attiecīgo iestāžu kontaktpersonas. Kontaktpersonas statuss tiek zaudēts, tiklīdz attiecīgā persona pārtrauc darbu iestādē, kas ierosinājusi to iecelt par kontaktpersonu. Par šādiem gadījumiem jāinformē Tieslietu ministrija, kas informē tīkla Sekretariātu.

Spānijas kontaktpersonas starptautiskajos tiesiskās sadarbības tīklos ir aktīvi starpnieki, kuru uzdevums ir veicināt sadarbību dažādu valstu tiesu iestāžu starpā. Kontaktpersonas ir atvērtas saziņai ar attiecīgajām Spānijas iestādēm, kā arī ar citām kontaktpersonām un sniedz tām juridisku un praktisku informāciju, kas nepieciešama, lai uzlabotu tiesu iestāžu sadarbību. Spānijas kontaktpersonām ir pienākums katru gadu iestādēm, kurām tās ir piederīgas, iesniegt statistikas datus par savu darbību.

Kontaktpersonas

Spānijā tīkla kontaktpersonas ir Tieslietu ministrijā, Tiesu ģenerālpadomē un Ģenerālprokuratūrā (Fiscalía General del Estado). Patlaban ir ieceltas astoņas kontaktpersonas:

 • Tieslietu ministrija ir iecēlusi 6 kontaktpersonas — 2 personas Starptautiskās tiesiskās sadarbības direktorātā (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) un 4 tiesas sekretārus (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • Tiesu ģenerālpadome ir iecēlusi1 kontaktpersonu;
 • Ģenerālprokuratūra ir iecēlusi 1 kontaktpersonu.

Centrālā iestāde

Spānijā centrālā iestāde starptautiskai tiesiskajai sadarbībai civillietās un komerclietās ir Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības un cilvēktiesību ģenerāldirektorāts (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos).

Tiesneši koordinatori

Spānijā jau ir spēkā tiesību normas, kas paredz, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs norīkoti prominenti tiesneši koordinatori kļūst par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpersonām un veic kontaktpersonas funkcijas saskaņā ar 2015. gada 7. jūlija Likuma Nr. 16/2015 34. pantu. Kontaktpersonas statuss tiek zaudēts, ja tiek zaudēts tiesneša koordinatora statuss. Spānija ir iecēlusi tiesnešus koordinatorus šādās valstīs: Francija, Apvienotā Karaliste, Amerikas Savienotās Valstis un Maroka.

Citas tiesu vai administratīvās iestādes, kas ir atbildīgas par tiesiskās sadarbības īstenošanu

Spānijā ir izveidoti turpmāk minētie valsts mehānismi, ar ko tiek īstenota atbildība par starptautisko tiesisko sadarbību.

 • Spānijas tiesu iestāžu tīkls starptautiskās tiesiskās sadarbības īstenošanai (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) veic darbību Tiesu ģenerālpadomes pakļautībā, un tā mērķis ir sniegt atbalstu Spānijas tiesu iestādēm, kuras to lūdz, saistībā ar tiesiskās sadarbības pieprasījumiem, ko tās izdevušas vai saņēmušas, veicot tiesiskās darbības, kā arī sniegt atbalstu citiem tiesiskās sadarbības tīklu locekļiem. Spānijas tiesu iestāžu tīkla starptautiskās tiesiskās sadarbības īstenošanai dalībnieki var būt arī Eiropas tiesiskās sadarbības tīklu dalībnieki. Tādējādi Spānijas tiesneši, kas ir iesaistījušies Spānijas tiesu iestāžu tīklā starptautiskās tiesiskās sadarbības īstenošanai (Civillietu daļa), ir arī Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās dalībnieki un, veicot savus pienākumus, sekmē saziņu ar saviem kolēģiem citās valstīs tīkla ietvaros.
 • Starptautiskais Prokuroru tiesiskās sadarbības tīkls (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) tika izveidots 2002. gadā, lai katrai ģenerālprokuratūrai sniegtu atbalstu starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā.
 • Prokurori, kas iesaistījušies šajā tīklā, ir eksperti starptautiskās sadarbības jomā un palīdz ātri un efektīvi sniegt, virzīt un nodrošināt starptautisko tiesisko palīdzību.
 • Tiesu sekretāru tīkls (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) ir valsts līmeņa koordinēšanas struktūra, ko 2010. gadā izveidoja Tieslietu ministrija. Tīklu veido tiesu sekretāri, kuri specializējas starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā, un tie palīdz dažādu tiesu iestāžu (Oficinas Judiciales) darbiniekiem risināt pieprasījumus un jautājumus, kas saistīti ar starptautisko tiesisko sadarbību.

Profesionālās apvienības

Spānijā darbojas šādas profesionālās apvienības, kas pārstāv tieslietu speciālistus, kuri tieši veicina Savienības un starptautisko tiesību aktu piemērošanu saistībā ar tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās:

 • Notāru ģenerālpadome (Consejo General del Notariado);
 • Spānijas Advokātu ģenerālpadome (Consejo General de la Abogacía Española);
 • Spānijas Īpašumu un komercreģistra reģistratoru apvienība (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Spānijas Juridisko pārstāvju ģenerālpadome (Consejo General de Procuradores de España).

Informācija par tīklu

Spānijas Tieslietu ministrija, kas sniedz informāciju par starptautisko tiesisko sadarbību un starptautisko tiesisko palīdzību, savā tīmekļa vietnē ir norādījusi saiti uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietni — sk. šeit: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Spānijas Tiesu ģenerālpadome savā tīmekļa vietnē sniedz informāciju par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās — sk. šeit: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/; ir norādītas arī saites uz Eiropas Tiesu atlantu (civillietas un komerclietas), kā arī uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.

Ģenerālprokuratūra savā tīmekļa vietnē sniedz informāciju par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās — sk. šeit: saite

Lapa atjaunināta: 22/04/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.