Informācija par tīklu

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tīkla darbība Spānijā

Spānijā saskaņā ar 33. pantu 2015. gada 7. jūlija Likumā Nr. 16/2015, ar ko regulē Spānijas pārstāvja statusu Eiropas Savienības Aģentūrā tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās Eurojust, strīdus par jurisdikciju, kā arī jautājumus saistībā ar starptautiskajiem tiesiskās sadarbības tīkliem un Tieslietu ministrijas darbiniekiem, kuri norīkoti darbam ārvalstīs, Spānijas kontaktpunktu norīkošana darbam starptautiskajos tiesiskās sadarbības tīklos un viņu atbrīvošana saskaņā ar noteikumiem par minēto tīklu izveidi ir Tieslietu ministrijas kompetencē.

Kontaktpunktu izraugās no tādu personu vidus, kurām ir apliecināta pieredze starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā un attiecīgi labas angļu vai franču valodas zināšanas, un šāda persona pārstāv vismaz kādu no tiesu iestādēm, prokuratūru (Ministerio Fiscal) vai Tieslietu ministriju. Šai sakarā Tiesu ģenerālpadome (Consejo General del Poder Judicial) un ģenerālprokurors (Fiscal General del Estado) tieslietu ministram ierosina norīkot un atbrīvot attiecīgo iestāžu kontaktpunktus. Kontaktpunkta statuss tiek zaudēts, tiklīdz attiecīgā persona pārtrauc darbu iestādē, kas ierosinājusi to iecelt par kontaktpersonu. Par šādiem gadījumiem jāinformē Tieslietu ministrija, kas informē tīkla Sekretariātu.

Spānijas kontaktpunkti starptautiskajos tiesiskās sadarbības tīklos ir aktīvi starpnieki, kuru uzdevums ir veicināt sadarbību dažādu valstu tiesu iestāžu starpā. Kontaktpunkti ir pieejami attiecīgajām Spānijas iestādēm, kā arī ar citiem kontaktpunktiem, un sniedz tiem juridisku un praktisku informāciju, kas nepieciešama tiesu iestāžu sadarbības uzlabošanai. Spānijas kontaktpunktiem ir pienākums katru gadu iestādēm, kurām tas ir piederīgs, iesniegt statistikas datus par savu darbību.

Kontaktpunkti

Spānijā tīkla kontaktpunkti ir Tieslietu ministrijā, Tiesu ģenerālpadomē un Ģenerālprokuratūrā (Fiscalía General del Estado). Patlaban ir norīkoti astoņi kontaktpunkti:

 • Tieslietu ministrija ir nozīmējusi 6 kontaktpunktus — 2 personas Starptautiskās tiesiskās sadarbības apakšdirektorātā (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) un 4 tiesas sekretārus (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • Tiesu ģenerālpadome ir iecēlusi 1 kontaktpersonu;
 • Ģenerālprokuratūra ir iecēlusi 1 kontaktpersonu.

Centrālā iestāde

Spānijā centrālā iestāde starptautiskai tiesiskajai sadarbībai civillietās un komerclietās ir Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības un cilvēktiesību ģenerāldirektorāts (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos).

Tiesneši koordinatori

Spānijā jau ir spēkā tiesību normas, kas paredz, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs norīkoti izcili tiesneši koordinatori kļūst par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktiem un veic kontaktpunkta funkcijas saskaņā ar 2015. gada 7. jūlija Likuma Nr. 16/2015 34. pantu. Kontaktpersonas statuss tiek zaudēts, ja tiek zaudēts tiesneša koordinatora statuss. Spānija ir iecēlusi tiesnešus koordinatorus šādās valstīs: Apvienotajā Karalistē un Īrijā, Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā, Marokā un Beļģijā, Nīderlandē un Luksemburgā.

Citas tiesu vai administratīvās iestādes, kas ir atbildīgas par tiesiskās sadarbības īstenošanu

Spānijā ir izveidoti turpmāk minētie valsts mehānismi, kuri atbildīgi par starptautisko tiesisko sadarbību.

 • Spānijas tiesu iestāžu tīkls starptautiskās tiesiskās sadarbības īstenošanai (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) darbojas Tiesu ģenerālpadomes pakļautībā, un tā mērķis ir sniegt atbalstu Spānijas tiesu iestādēm, kuras to lūdz, saistībā ar tiesiskās sadarbības pieprasījumiem, ko tās izdevušas vai saņēmušas, veicot tiesiskās darbības, kā arī sniegt atbalstu citiem tiesiskās sadarbības tīklu locekļiem. Spānijas tiesu iestāžu tīkla starptautiskās tiesiskās sadarbības īstenošanai dalībnieki var būt arī Eiropas tiesiskās sadarbības tīklu dalībnieki. Tādējādi Spānijas tiesneši, kas ir iesaistījušies Spānijas tiesu iestāžu tīklā starptautiskās tiesiskās sadarbības īstenošanai (Civillietu daļa), ir arī Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās dalībnieki un, pildot savus pienākumus, sekmē saziņu ar saviem kolēģiem citās valstīs tīkla ietvaros.
 • Starptautiskais Prokuroru tiesiskās sadarbības tīkls (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) tika izveidots 2002. gadā, lai katrā ģenerālprokuratūrā nodrošinātu atbalstu starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā.
 • Prokurori, kas iesaistījušies šajā tīklā, ir eksperti starptautiskās sadarbības jomā un palīdz ātri un efektīvi sniegt, virzīt un nodrošināt starptautisko tiesisko palīdzību.
 • Tiesu sekretāru tīkls (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) ir valsts līmeņa koordinēšanas struktūra, ko 2010. gadā izveidoja Tieslietu ministrija. Tīklu veido tiesu sekretāri, kuri specializējas starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā, un tie palīdz dažādu tiesu iestāžu (Oficinas Judiciales) darbiniekiem risināt problēmas un jautājumus saistībā ar starptautisko tiesisko sadarbību.

Profesionālās apvienības

Spānijā darbojas šādas profesionālās apvienības, kas pārstāv tieslietu speciālistus, kuri tieši veicina Savienības un starptautisko tiesību aktu piemērošanu saistībā ar tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās:

 • Notāru ģenerālpadome (Consejo General del Notariado);
 • Spānijas Advokātu ģenerālpadome (Consejo General de la Abogacía Española);
 • Spānijas Īpašumu un komercreģistra reģistratoru apvienība (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Spānijas Juridisko pārstāvju ģenerālpadome (Consejo General de Procuradores de España).

Informācija par tīklu

Spānijas Tieslietu ministrija, kas sniedz informāciju par starptautisko tiesisko sadarbību un starptautisko tiesisko palīdzību, savā tīmekļa vietnē ir norādījusi saiti uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietni, pieejama šeit: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es)

Spānijas Tiesu ģenerālpadome savā tīmekļa vietnē sniedz informāciju par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, tajā ir norādītas arī saites uz Eiropas Tiesu atlantu (civillietas un komerclietas), kā arī uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.

Ģenerālprokuratūra savā tīmekļa vietnē sniedz informāciju par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās savā tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 28/03/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.