Informācija par tīklu

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Zviedrijā ir norīkota persona Tieslietu ministrijas procesuālo tiesību aktu un tieslietu nodaļā, kas darbojas kā kontaktpersona Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās, un persona Tieslietu ministrijas noziedzīgo nodarījumu politikas nodaļā, kas darbojas kā kontaktpersona saistībā ar Eiropas e-tiesiskuma portālu.

Zviedrijā tīkla dalībnieki ir Zviedrijas Nacionālo tiesu administrācija, Zviedrijas Advokātu asociācija, Zviedrijas Tiesībaizsardzības iestāde, Zviedrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra, Ģimenes tiesību aktu un vecāku atbalsta iestāde, kā arī Zviedrijas Noziegumā cietušo kompensācijas un atbalsta iestāde un divas centrālās iestādes (Tieslietu ministrijas Krimināllietu un starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības nodaļa un Ārlietu ministrijas Konsulāro jautājumu un Civillikuma departaments).

Lapa atjaunināta: 12/12/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.