Dwar in-Networks

Estonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Il-punti ta' kuntatt nazzjonali tan-network huma ż-żewġ konsulenti fid-Diviżjoni tal-Ko‑operazzjoni Internazzjonali Ġudizzjarja fil-Ministeru tal-Ġustizzja, li jservu wkoll ta' rappreżentanti tal-korp ċentrali. Id-dmirijiet ewlenin tal-punti ta' kuntatt huma kif ġej:

 • jiżguraw illi l-awtoritajiet ġudizzjarji lokali jirċievu informazzjoni ġenerali dwar l-istrumenti internazzjonali u tal-Unjoni relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u kummerċjali;
 • jagħtu lill-punti ta' kuntatt u l-awtoritajiet l-oħra kif ukoll lill-awtoritajiet ġudizzjarji lokali fl-Istat Membru tagħhom stess l-informazzjoni meħtieġa għal kooperazzjoni ġudizzjarja b'saħħitha bejn l-Istati Membri, sabiex jgħinuhom fit-tħejjija ta' talbiet prattiċi għal kooperazzjoni ġudizzjarja u fl-istabbiliment tal-aktar kuntatti diretti xierqa;
 • jagħtu kull informazzjoni biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tal-liġi ta' Stat Membru ieħor li hija applikabbli skont strument internazzjonali jew tal-UE;
 • ifittxu soluzzjonijiet għad-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu b'rabta ma' talba għal kooperazzjoni ġudizzjarja;
 • jiffaċilitaw il-koordinament tal-ipproċessar ta' talbiet għal kooperazzjoni ġudizzjarja fl-Istat Membru konċernat, b'mod partikolari fejn diversi talbiet mill-awtoritajiet ġudizzjarji f'dak l-Istat Membru se jiġu eżegwiti fi Stat Membru ieħor;
 • jagħtu sehem fl-għoti ta' informazzjoni lill-pubbliku, permezz tas-sit elettroniku tan-network, dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u kummerċjali fl-Unjoni Ewropea, dwar l-istrumenti internazzjonali u tal-Unjoni rilevanti u dwar il-liġi domestika tal-Istati Membri, b'referenza partikolari għall-aċċess għall-ġustizzja;
 • jikkollaboraw fl-organizzazzjoni tal-laqgħat tan-network u jieħdu sehem fihom;
 • jgħinu bit-tħejjija u aġġornament tal-informazzjoni għall-pubbliku;
 • jiżguraw koordinazzjoni bejn il-membri tan-network fuq livell nazzjonali;
 • ifasslu rapport biennali dwar l-attivitajiet tagħhom, inkluż, fejn xieraq, l-aħjar prattika fin-network, jippreżentawh waqt il-laqgħa tal-membri tan-network, u jiġbdu l-attenzjoni lejn titjib potenzjali fin-network.

Il-maġistrat ta' kuntatt tan-network huwa ġudikant tal-Qorti tal-Kontea ta' Harju li jirrappreżenta wkoll lill-Estonja fin-network ta' mħallfin stabbilit mill-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat. Il-kompitu tal-maġistrat ta' kuntatt huwa li jagħti pariri lill-uffiċjali tal-qorti dwar il-liġi ċivili u kummerċjali tal-Unjoni Ewropea u jaqsam l-esperjenza tiegħu man-network dwar l-applikazzjoni ta' diversi liġijiet.

Fl-2011, bid-dħul fis-seħħ tat-tieni Deċiżjoni dwar in-Network Ġudizzjarju Ewropew f'materji ċivili u kummerċjali (EJN-civil), li espanda l-attivitajiet tan-network għall-assoċjazzjonijiet professjonali, il-korpi li ġejjin saru membri tal-EJN-civil fl-Estonja:

 • il-Kamra tal-Bailiffs u t-Trustees tal-Estonja fi proċedimenti ta' Falliment li tirrapreżenta lill-bailiffs u trustees fi proċedimenti ta' falliment;
 • il-Kamra tal-Avukati tal-Estonja li tirrapreżenta lill-avukati u lin-nutara.

Waqt il-laqgħat, il-Kamra tal-Bailiffs u t-Trustees fi proċedimenti ta' Falliment tkun irrappreżentata minn diversi rappreżentanti ta' korpi professjonali u okkupazzjonali, filwaqt li l-Kamra tal-Avukati tal-Estonja normalment jirrapreżentaha d-direttur tagħha. L-assoċjazzjonijiet professjonali huma responsabbli għal dan li ġej:

 • l-iskambju ta' esperjenza u informazzjoni fir-rigward tal-applikazzjoni effettiva u prattika tal-istrumenti internazzjonali u tal-Unjoni;
 • kollaborazzjoni fil-preparazzjoni u l-aġġornament tal-iskedi informattivi;
 • parteċipazzjoni fil-laqgħat rilevanti.

Skont is-suġġett ta' diskussjoni, il-punt ta' kuntatt jistieden ukoll esperti nazzjonali oħra biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom waqt il-laqgħat tan-network. Pereżempju għal-laqgħat attendew diversi mħallfin minbarra l-maġistrat ta' kuntatt, ir-rappreżentanti tal-ministeri l-oħra u l-Kamra tan-Nutara, konsulenti tal-Qorti Suprema, rappreżentanti mill-Bord tal-Protezzjoni tal-Konsumaturi, membri mill-fakultà tal-Università ta' Tartu, eċċ.

L-aħħar aġġornament: 29/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.