Dwar in-Netwerks

Portugall
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Il-Punt ta' Kuntatt

Il-Portugall ħatar punt ta' kuntatt għall-NĠE-ċivil (in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropea fl-oqsma ċivili u kummerċjali). Il-punt ta' kuntatt huma mħallef maħtur mill-Kunsill Suprem tal-Ġudikatura (Conselho Superior da Magistratura) permezz ta' kompetizzjoni.

In-Netwerk Nazzjonali

In-netwerk nazzjonali huwa ffurmat minn: awtoritajiet ċentrali skont l-istrumenti legali tal-UE, strumenti legali internazzjonali oħra li tagħhom huwa parti l-Portugall jew dispożizzjonijiet legali nazzjonali fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-oqsma ċivili u kummerċjali; awtoritajiet amministrattivi b'responsabbiltajiet fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-oqsma ċivili u kummerċjali; u l-assoċjazzjonijiet professjonali li jirrappreżentaw lill-professjonisti legali involuti direttament fl-eżekuzzjoni tal-istrumenti internazzjonali u tal-UE marbuta mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-oqsma ċivili u kummerċjali.

In-netwerk nazzjonali ma jinkludix imħallfin ta' kuntatt jew esperti.

Membri Nazzjonali tan-Netwerk

Minbarra l-punt ta' kuntatt, l-istruttura nazzjonali tan-netwerk tinkludi 12-il membru:

 • Id-Direttorat-Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Id-Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Id-Direttorat-Ġenerali għas-Servizzi tal-Ħabs u r-Riintegrazzjoni (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • L-Istitut tar-Reġistrazzjoni u l-Affarijiet Nutarili (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • L-Istitut tal-Ġestjoni Finanzjarja u l-Infrastruttura tal-Ġustizzja (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Il-Kunsill tal-Medjaturi (Conselho dos Julgados de Paz)
 • L-Istitut tas-Sigurtà Soċjali (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Il-Kumitat għall-Protezzjoni tal-Vittmi ta’ Reati (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Imħallef min-Netwerk Internazzjonali tal-Aja tal-Imħallfin
 • Il-Kamra tal-Avukati (Ordem dos Advogados)
 • L-Assoċjazzjoni tas-Solicitors u l-Aġenti ta' Eżekuzzjoni (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • L-Assoċjazzjoni tan-Nutara (Ordem dos Notários)

L-Awtoritajiet Ċentrali

Mill-membri msemmija hawn fuq, li ġejjin huma awtoritajiet ċentrali jew entitatjiet li jistgħu iwettqu ċertu kompiti previsti fil-liġi tal-UE:

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja - il-Ministeru tal-Ġustizzja

 • Ir-Regolament (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008
 • Ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tat-13 ta’ Novembru 2000
 • Ir-Regolament (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1965 dwar in-Notifika barra mill-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1970 dwar it-Teħid ta’ Evidenza Barra mill-Pajjiż f’Materji Ċivili jew Kummerċjali
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007 dwar l-Irkupru Internazzjonali tal-Manteniment għat-Tfal u Forom Oħra ta’ Manteniment tal-Familja
 • Il-Konvenzjoni ta' New York tal-1956 dwar l-Irkupru Barra mill-Pajjiż tal-Manteniment

Id-Direttorat-Ġenerali għas-Servizzi tal-Ħabs u r-Riintegrazzjoni - Ministeru tal-Ġustizzja

 • Ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 dwar il-Ġuriżdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, ir-Rikonoxximent, l-Eżekuzzjoni u l-Kooperazzjoni fir-Rigward tar-Responsabbiltà tal-Ġenituri u l-Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal

L-Istitut tal-Uffiċċji tar-Reġistri u n-Nutara - Ministeru tal-Ġustizzja

 • Ir-Regolament (KE) Nru 650/2012 tal-4 ta’ Lulju 2012

L-Istitut tas-Sigurtà Soċjali – Ministeru għas-Solidarjetà u s-Sigurtà Soċjali (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Id-Direttiva 2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003

Il-Kumitat għall-Protezzjoni tal-Vittmi ta’ Reati - Ministeru tal-Ġustizzja

 • Id-Direttiva 2004/80/KE tad-29 ta’ April 2004

L-Uffiċċju tal-Prosekutur-Ġenerali

 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-2000 dwar il-Protezzjoni Internazzjonali tal-Adulti

Il-Koordinazzjoni tan-Netwerk Nazzjonali fi struttura deċentralizzata

Fil-Portugall, in-netwerk nazzjonali għandu struttura deċentralizzata Il-koordinament, li huwa assigurat mill-punt ta' kuntatt, huwa bbażat fuq il-kooperazzjoni volontarja bejn il-membri nazzjonali. Il-membri nazzjonali jipparteċipaw regolarment f'laqgħat trimestrali organizzati mill-punt ta' kuntatt. Kull fejn l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE teħtieġ bidliet fis-sistema nazzjonali, isiru laqgħat li għalihom jistgħu jattendu biss il-membri nazzjonali kkonċernati.

In-netwerk ma jinkludix l-esperti. Jekk għal kwistjoni partikolari jkun hemm bżonn l-opinjoni ta' espert, il-punt ta' kuntatt jitlob il-kooperazzjoni tal-aktar awtorità nazzjonali xierqa fuq bażi informali u volontarja. Il-membri nazzjonali kollha jiġu mħeġġa regolarment mill-punt ta' kuntatt biex jikkooperaw fl-oqsma speċifiċi fil-kompetenza u responsabbiltà tagħhom rigward il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'oqsma ċivili u kummerċjali.

L-aħħar aġġornament: 09/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.