Over het netwerk

België
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Contactpunten en Belgische leden van het netwerk

België heeft twee contactpunten aangewezen. Een daarvan is een rechter bij het Hof van Cassatie, die de betrekkingen van het netwerk met de leden van de rechterlijke macht coördineert; het andere contactpunt is een ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Justitie, werkzaam bij de Dienst Internationale Samenwerking in Burgerlijke Zaken.

Daarnaast bestaat het Belgische netwerk momenteel uit 15 rechters, leden op grond van artikel 2, lid 1, onder d), van Beschikking 2001/470/EG van de Raad. Voor elk rechtsgebied van de hoven van beroep zijn er drie of vier rechters aangewezen; ieder van hen is gespecialiseerd in familierecht, handelsrecht of procesrecht. Deze rechters zijn afkomstig van rechtbanken van verschillende niveaus (hoven van beroep, rechtbanken van eerste aanleg, rechtbanken van koophandel en vredegerechten).

Ook een vertegenwoordiger van de nationale raad van hoofdgriffiers is op grond van artikel 2, lid 1, onder d), lid van het Belgische netwerk.

België heeft ook vier vertegenwoordigers van juridische beroepen aangewezen als leden van het netwerk conform artikel 2, lid 1, onder e): een vertegenwoordiger van het notarisambt, een vertegenwoordiger van de gerechtsdeurwaarders en twee vertegenwoordigers van de Orde van advocaten (een vertegenwoordiger van de Frans- en Duitstalige balies en een vertegenwoordiger van de Vlaamse balies).

Tevens vindt er coördinatie plaats met de verschillende centrale autoriteiten die in het kader van diverse verordeningen zijn aangewezen (Verordening (EG) nr. 2201/2003, Verordening (EG) nr. 4/2009, Verordening (EG) nr. 1393/2001 enzovoort).

Verder zijn er contacten gelegd met de Belgische afdeling van het Europees Consumentencentrum.

Werkwijzen van het netwerk

Communicatie verloopt over het algemeen via e-mail. De informatie afkomstig van de Europese Commissie en met name van het Secretariaat wordt hoofdzakelijk via een van de contactpunten onder de leden verspreid. De leden nemen deel aan de vergaderingen van het netwerk al naargelang het onderwerp dat wordt behandeld. Bovendien wordt er eenmaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor de Belgische rechters die lid zijn van het netwerk.

De leden worden regelmatig uitgenodigd om informatie over nieuwe wetgeving zo breed mogelijk te delen of om vragenlijsten onder hun collega's te verspreiden. Over het algemeen worden zowel de documentatie die door de Europese Commissie wordt gepubliceerd als nuttige links uitgebreid verspreid bij de rechtbanken. Een aantal leden van het netwerk is bovendien betrokken bij de publicatie van een nieuwsbrief over de Europese wetgeving (Eur-alert!).

Er is ook een samenwerkingsverband opgezet met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, zodat contactpunten en leden als sprekers kunnen worden betrokken bij de opleidingen die het instituut organiseert over recente Europese wetgeving en met name over de Europese en internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken.

Voor de behandeling van specifieke vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van een buitenlandse wet of over het verloop van een procedure in een grensoverschrijdend geval, wordt er in principe contact gelegd via e-mail tussen aan de ene kant het Belgische contactpunt en de Belgische rechter die de vraag in het kader van een lopende procedure heeft gesteld en aan de andere kant de contactpunten van de betrokken lidstaten.

Laatste update: 18/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.