Over het netwerk

Bulgarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Nationaal justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Het rechtskader van het Nationaal justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken in de Republiek Bulgarije (het nationale netwerk) is voorzien in de Operationele regels (Pravila za deynostta), aangenomen door de hoge raad van justitie (Vissh sadeben savet, VSS) bij besluit van 13 maart 2018, ter vervanging van de regels aangenomen bij besluit van 11 december 2014 en gewijzigd bij besluit van 19 maart 2015.

Het nationale netwerk heeft tot doel de benodigde ondersteuning te bieden aan de gerechtelijke autoriteiten bij het doeltreffend opstellen, overbrengen en uitvoeren van verzoeken om rechtshulp, statistieken inzake de internationale justitiële samenwerking door rechtbanken in Bulgarije te verzamelen en op te slaan, en om samen te werken met de contactpunten van het Europees justitieel netwerk en andere vergelijkbare instellingen.

De kamer van rechters (Sadiyska kolegiya) van de hoge raad van justitie is verantwoordelijk voor het functioneren van het nationale netwerk, voor zijn deelname aan nationale en internationale projecten, en voor zijn samenwerking met alle instellingen, organisaties en entiteiten, zowel nationaal als internationaal, die taken uitvoeren op het gebied van internationale rechtshulp. Het directoraat voor internationale betrekkingen en protocol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) van de hoge raad van justitie assisteert bij en coördineert de uitwisseling van informatie tussen de leden van het netwerk, de nationale contactpunten en de kamer van rechters. Methodologische begeleiding en coördinatie van de exploitatie van het nationale netwerk wordt verzorgd door de kamer van rechters via het comité inzake beoordelingen en vergelijkende onderzoeken (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Aanvulling

Kandidaat-leden van het nationale netwerk moeten rechters van een gemeentelijke en provinciale rechtbank of een hof van beroep zijn en voldoen aan bepaalde criteria met betrekking tot beroepsbekwaamheid en morele integriteit, vaardigheden op het gebied van vreemde talen enz. Na een vergelijkend onderzoek worden de rechters van het nationale netwerk aangewezen bij besluit van de kamer van rechters van de hoge raad van justitie voor een periode van vijf jaar. Het nationale netwerk omvat tot zeven rechters van elk beroepsdistrict en tot vijftien rechters van het beroepsdistrict Sofia. In uitdrukkelijk vermelde gevallen wordt het lidmaatschap van het netwerk beëindigd middels een met redenen omkleed besluit van de kamer van rechters van de hoge raad van justitie op voorstel van het comité inzake beoordelingen en vergelijkende onderzoeken.

Contactpunten

De kamer van rechters van de hoge raad van justitie wijst, op voorstel van het comité inzake beoordelingen en vergelijkende onderzoeken, contactpunten aan onder de leden van het netwerk: één contactpunt voor burgerlijke zaken en één contactpunt voor handelszaken, voor een periode van vijf jaar.

Taken

— De leden van het nationale netwerk assisteren de nationale contactpunten die deel uitmaken van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken of andere internationale netwerken voor justitiële samenwerking en de nationale rechters in hun streven naar internationale justitiële samenwerking.

— In dit kader moeten de leden van het nationale netwerk waar nodig informeren, adviseren en coördineren en andere activiteiten uitvoeren om internationale justitiële samenwerking te vergemakkelijken in overeenstemming met de bevoegdheden van de respectieve justitiële autoriteiten in Bulgarije. De leden van het nationale netwerk moeten assistentie verlenen indien daarom is verzocht door een nationale rechter, openbaar aanklager, onderzoeksmagistraat of vertegenwoordiger van een centrale nationale instantie aan wie bevoegdheden zijn toegekend, overeenkomstig internationale en Europese wetgeving.

— De leden van het nationale netwerk faciliteren de organisatie van trainingen op het gebied van internationale justitiële samenwerking in het district waar zij hun taken uitvoeren.

— De leden van het nationale netwerk faciliteren rechters in hun streven naar internationale justitiële samenwerking in het relevante beroepsdistrict waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

— De leden van het nationale netwerk doen onderzoek naar Europese en nationale jurisprudentie en tussentijdse wijzigingen in de samenwerking in burgerlijke en handelszaken, en geven bekendheid aan deze onderzoeken en verspreiden ze.

— De leden van het nationale netwerk stellen driemaandelijkse activiteitenoverzichten op voor het relevante beroepsdistrict in verband met de uitvoering van Gemeenschaps- en internationaal recht en internationale justitiële samenwerking en sturen deze overzichten naar een actuele database van de hoge raad van justitie die telkens wordt bijgewerkt en voorzien de nationale contactpunten van een elektronische versie van de gerechtelijke instrumenten in burgerlijke en handelszaken van de rechtbanken in het betreffende beroepsdistrict waar EU-wetgeving wordt toegepast, zodat de vereiste database kan worden bijgehouden.

— Zij voeren tevens door de kamer van rechters van de hoge raad van justitie gegeven aanvullende opdrachten uit als het nodig is informatie te verstrekken, een onderzoek uit te voeren, trainingen te geven of andere activiteiten met betrekking tot internationale justitiële samenwerking uit te voeren.

— De leden van het nationale netwerk houden een actuele database van contactgegevens (e-mailadressen, andere adressen voor correspondentie, telefoonnummers) en een database van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie bij, die wordt gepubliceerd op website van de hoge raad van justitie onder Justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

— Alle leden van het nationale netwerk vervullen hun taken binnen het relevante beroepsdistrict.

— De leden van het nationale netwerk nemen deel aan een jaarlijkse vergadering die plaatsvindt in februari en waar een activiteitenverslag van het netwerk van het voorgaande kalenderjaar wordt vastgesteld; het activiteitenverslag wordt opgesteld door het nationale contactpunt op basis van jaarlijkse activiteitenverslagen die voor 15 januari door de leden worden ingediend.

— Na deelname aan de periodieke vergaderingen van de contactpunten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, dienen de deelnemers een verslag in bij de kamer van rechters van de hoge raad van justitie, dat wordt gepubliceerd op de website van de hoge raad van justitie onder Internationale samenwerking, Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, om bekendheid te geven aan hun activiteiten.

Laatste update: 10/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.