Over het netwerk

Tsjechië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Tsjechië heeft op dit moment zes contactpunten van het Europees justitieel netwerk, waarvan vijf in het ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek en één in Brussel (Permanente Vertegenwoordiging van de Tsjechische Republiek bij de Europese Unie).

De contactpunten van het Europees justitieel netwerk van Tsjechië communiceren met de contactpunten in andere lidstaten van de Europese Unie, beantwoorden vragen van rechtbanken en notarissen met betrekking tot onder andere informatie over het buitenlands recht en verzoeken met betrekking tot rogatoire commissies met name volgens Verordening nr. 1206/2001 betreffende bewijsverkrijging en Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake betekening en kennisgeving.

Naar aanleiding van de Beschikking van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (2001/470/EG) is er in Tsjechië in 2004 een nationaal justitieel netwerk opgezet (hierna te noemen het “Netwerk”), dat is gericht op samenwerking in burgerlijke en handelszaken. Het Netwerk dient ervoor te zorgen dat Tsjechië op efficiënte wijze deelneemt aan het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

De leden van het Netwerk zijn rechters, vertegenwoordigers van de Tsjechische balie, vertegenwoordigers van de Tsjechische Kamer van notarissen, vertegenwoordigers van de Kamer van gerechtsdeurwaarders van Tsjechië, vertegenwoordigers van het Bureau voor internationale rechtsbescherming van kinderen, vertegenwoordigers van het Europees Consumenten Centrum, vertegenwoordigers van de rechtenfaculteit van de Karelsuniversiteit Praag en aangewezen werknemers van het ministerie van Justitie.

De leden van het Netwerk nemen voornamelijk deel aan de activiteiten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken en aan de uitvoering van de daarmee verband houdende taken, aan de activiteiten van de werkgroepen en de comités van de Raad en de Commissie van de EU in burgerlijke en handelszaken. Zij geven hun mening over de wetsvoorstellen van de Europese Unie en over de andere projecten betreffende de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Op dit moment heeft het Netwerk circa 130 leden, die eenmaal per jaar bijeenkomen tijdens bijeenkomsten die georganiseerd worden door het ministerie van Justitie. Op de agenda van deze bijeenkomsten staan onder andere actuele kwesties met betrekking tot het Europees justitieel netwerk, het functioneren van het Europees e-justitieportaal en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de leden van het Netwerk de unieke mogelijkheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en hun praktijkervaring met betrekking tot het toepassen van de instrumenten van de Unie te delen.

De leden van het Netwerk ontvangen compendiums en andere publicaties die in het kader van het Europees justitieel netwerk zijn opgesteld.

De leden van het Netwerk kunnen per e-mail informeel communiceren. Het Netwerk heeft zijn eigen distributielijst met een e-mailadres; de leden kunnen vragen sturen en hun ervaring delen. Dankzij dit communicatiekanaal kan de minister van Justitie de leden van het Netwerk snel in kennis stellen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van justitiële samenwerking in de EU.

Laatste update: 25/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.