Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Over het netwerk

Engeland en Wales
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Contactpunten

Voor elk van de vier rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk is er één contactpunt. Aangezien het om afzonderlijke rechtsgebieden gaat, is er geen overlapping tussen de activiteiten van de contactpunten, die elk als enige verantwoordelijk zijn voor het netwerk in hun rechtsgebied. Vragen via het EJN moeten worden gericht aan het contactpunt van het betreffende rechtsgebied.

Het contactpunt voor Engeland en Wales ressorteert onder het ministerie van Justitie in Londen. Het contactpunt heeft één personeelslid in dienst en kan een beroep doen op andere collega’s wanneer er EJN-zaken moeten worden afgehandeld. Naast de werkzaamheden binnen het netwerk heeft het contactpunt nog andere taken.

De activiteiten van het EJN in Engeland en Wales

Er is in Engeland en Wales geen formeel nationaal netwerk. Binnen het ministerie is er echter een netwerk opgezet van deskundigen op specifieke beleidsterreinen waarop het contactpunt een beroep kan doen voor vragen die zich aandienen.

Het contactpunt onderhoudt ook contact met andere ministeries waar het advies of antwoorden kan krijgen over zaken die onder de bevoegdheid van het betrokken ministerie vallen. Voorts werkt het contactpunt nauw samen met personen die deel uitmaken van het bredere EJN-netwerk in Engeland en Wales, waaronder een aantal rechters die op specifieke juridische gebieden over specialistische kennis beschikken of die verantwoordelijk zijn voor internationaal verbindingswerk (liaison) – met name het Head of International Family Law en de Senior Master, die als rechter verantwoordelijk is voor de regelgeving op het gebied van betekening en bewijsverkrijging.

Met alle leden in bredere zin van het netwerk en het interministeriële informele netwerk kan via e-mail contact worden opgenomen. Medewerkers van het ministerie van Justitie en Her Majesty’s Courts and Tribunals Service hebben toegang tot een intranet dat kan worden gebruikt om netwerkinformatie te verspreiden. Met rechters kan ook via e-mail contact worden opgenomen. Informatie over het netwerk is ook beschikbaar op het justitieel intranet voor Engeland en Wales.

Het contactpunt zorgt ervoor dat beleids-, bestuurs- of gerechtelijke deskundigen worden geraadpleegd vóór de relevante vergaderingen van het netwerk en dat notulen van de vergaderingen en relevante actiepunten op passende wijze worden verspreid.

Het contactpunt woont bijeenkomsten bij van het International Family Law Committee, dat is samengesteld uit seniorrechters op het gebied van familierecht, advocaten, academici en de desbetreffende centrale autoriteiten voor Engeland en Wales. Dit comité, dat elk kwartaal bijeenkomt, wisselt onder andere informatie uit over recente EU-wetgeving en de activiteiten van het netwerk. Het contactpunt heeft ook soms deelgenomen aan bijeenkomsten van het Lord Chancellor’s Advisory Committee on Private International Law. Dit comité, samengesteld uit seniorrechters en academici, adviseert het ministerie van Justitie over EU‑voorstellen op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

Voorts heeft het contactpunt regelmatig contact met zowel de Bar Council als de Law Society of England and Wales, de organen die respectievelijk barristers en solicitors vertegenwoordigen, en met de Britse vertegenwoordiger van het ECC-Net, verantwoordelijk voor alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk. Er zijn ook bijeenkomsten gehouden met de contactpersonen van UK SOLVIT.

Informatieverstrekking

In Engeland en Wales is er geen nationale website voor het EJN. Informatie wordt beschikbaar gesteld op andere sites, waaronder, zoals hierboven vermeld, het justitieel intranet. Het contactpunt heeft echter met andere diensten samengewerkt bij het beschikbaar stellen van verschillende informatiebronnen, zoals op de website van Her Majesty’s Courts and Tribunals Service. Het gaat daarbij om advies aan burgers over hoe grensoverschrijdende vorderingen kunnen worden ingesteld en beantwoord – vooral in verband met de verordeningen betreffende de Europese executoriale titel, het Europees betalingsbevel en de Europese procedure voor geringe vorderingen. Voorts heeft het contactpunt samengewerkt met het ECC-Net in het Verenigd Koninkrijk, dat een gids heeft uitgebracht over de verordening betreffende de Europese procedure voor geringe vorderingen. Waar zich de gelegenheid voordoet, worden het EJN en de pagina’s van het e‑justitieportaal onder de aandacht gebracht op relevante vergaderingen en conferenties en in relevante publicaties.

Laatste update: 02/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.