Over het netwerk

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Contactpunten in Finland

De contactpunten voor Finland zijn twee ambtenaren van de afdeling “Internationale rechtsbijstand” binnen het ministerie van Justitie. Het contactpunt ressorteert onder de afdeling die de centrale autoriteit vormt waarin is voorzien bij meerdere verordeningen van de Europese Unie en internationale overeenkomsten op het gebied van burgerlijk en strafrecht. Naast de taken in verband met het netwerk voert het contactpunt eveneens taken uit die betrekking hebben op de centrale autoriteit en andere taken op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

Het contactpunt beschikt over een speciaal e-mailadres waarop rechtbanken en verschillende gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken contact met hem kunnen opnemen als zij praktische hulp nodig hebben om problemen in verband met grensoverschrijdende kwesties op te lossen.

Het contactpunt werkt actief samen met de nationale gerechtelijke autoriteiten, advocaten en andere juristen. Het contactpunt verspreidt informatie over de regelgeving van de Europese Unie in burgerlijke en handelszaken en de praktische toepassing hiervan, en organiseert opleidingen over de bijbehorende onderwerpen. Het contactpunt helpt eveneens nationale gerechtelijke autoriteiten indien deze op problemen stuiten bij het verwerken van grensoverschrijdende verzoeken om wederzijdse rechtshulp. Bovendien neemt het contactpunt actief deel aan de betrokken netwerken en werkgroepen.

De Finse orde van advocaten is aangewezen als lid van het Netwerk overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder e), van de beschikking tot oprichting van het Netwerk.

Naast het contactpunt en de Finse orde van advocaten nemen ook leden van het Finse civielrechtelijke netwerk deel aan de activiteiten van het Netwerk (zie hieronder voor nadere bijzonderheden).

Het Finse nationale netwerk in grensoverschrijdende burgerlijke zaken

In 2016 is in Finland een nationaal netwerk voor grensoverschrijdende burgerlijke zaken opgericht.

Dit netwerk biedt niet alleen een platform voor het delen van kennis, maar verzorgt ook de informatiestroom over civielrechtelijke wetgeving in de EU en aanverwante informatiebronnen tussen enerzijds het Europese civielrechtelijke netwerk en anderzijds de Finse gerechtelijke autoriteiten en juristen.

Vertegenwoordigers van de lokale rechtbanken, de hoven van beroep, de rechtshandhavingsinstanties, de instantie voor rechtsbijstand, de Finse orde van advocaten en het ministerie van Justitie maken eveneens deel uit van het nationale netwerk. Het contactpunt van het Netwerk in Finland coördineert de activiteiten van het nationale netwerk.

Het nationale netwerk komt tweemaal per jaar bijeen. Vertegenwoordigers van het nationale netwerk nemen ook deel aan de vergaderingen en werkzaamheden van het Europese civielrechtelijke netwerk.

Laatste update: 15/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.