Over het netwerk

Duitsland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Aangezien Duitsland een federale structuur heeft, is er in iedere deelstaat (of in ieder federaal contactcentrum van het EJN) een specifiek contactcentrum. Het federale contactcentrum is gevestigd in het hoofdkantoor van het Duitse federale bureau voor justitie (Bundesamt für Justiz). Afhankelijk van de organisatie van iedere deelstaat zijn de contactcentra gevestigd in een rechtbank (Beieren: gerechtshof van München (Oberlandesgericht München), Bremen: arrondissementsrechtbank van Bremen (Landgericht Bremen), Hamburg: kantonrechtbank van Hamburg (Amtsgericht Hamburg), Hessen: gerechtshof van Frankfurt am Main (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Nedersaksen: gerechtshof van Celle (Oberlandesgericht Celle), Noordrijn-Westfalen: gerechtshof van Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) en Saksen: gerechtshof van Dresden) (Oberlandesgericht Dresden), of in het ministerie van Justitie (Landesjustizministerium). In totaal zijn er in Duitsland 17 contactcentra voor het EJN. Het federale contactcentrum beantwoordt inkomende en uitgaande verzoeken en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het nationale netwerk. Tevens organiseert het onder andere de Europese dag van het recht en de bijeenkomsten van de Duitse leden van het EJN.

De verschillende taken zijn onderling verdeeld tussen de contactcentra van de deelstaten en het federale contactcentrum. Alle verzoeken om informatie met betrekking tot het Duitse burgerlijke of handelsrecht of de organisatie van het rechtsstelsel worden behandeld door het federale contactcentrum. Verzoeken om informatie met betrekking tot een concrete procedure worden daarentegen doorgaans behandeld door het contactcentrum van de deelstaat waar de gerechtelijke procedure loopt. Alle Duitse contactcentra staan echter op voet van gelijkheid, dat wil zeggen dat alle verzoeken aan alle 17 Duitse contactcentra kunnen worden gericht en dat het federale contactcentrum eveneens kan worden geraadpleegd voor specifieke procedures. De bovenbedoelde interne taakverdeling zorgt ervoor dat het meest deskundige contactcentrum reageert.

Naast de contactcentra staan de rechtbanken in Duitsland eveneens vier magistraten ter beschikking die zijn gespecialiseerd in het vakgebied van Verordening (EU) 2019/1111 (Brussel II ter-verordening) en waarvan de verantwoordelijkheden eveneens krachtens een interne overeenkomst zijn verdeeld over de deelstaten. Voor externe zaken kan eveneens contact worden opgenomen met elk van de vier magistraten. De eventuele overdracht aan andere bevoegde personen gebeurt direct, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de interne taakverdeling, maar ook met de taalkundige vaardigheden, specifieke vaardigheden en de kennis van een specifieke zaak.

Daarnaast is een Duitse verbindingsfunctionaris binnen het Franse ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de Duits-Franse rechtsbijstand. Als in afzonderlijke gevallen verzoeken vanuit Frankrijk om rechtsbijstand problemen opleveren of als de inhoud van het Franse recht moet worden vastgesteld, kan de Duitse verbindingsfunctionaris om ondersteuning worden gevraagd, naast het gebruikelijke kanaal van de contactcentra.

Conform artikel 2, lid 1, punt e), van Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europese justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking nr. 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, heeft Duitsland de federale kamer van advocaten (Bundesrechtsanwaltskammer), de federale kamer van notarissen (Bundesnotarkammer), de kamer van octrooigemachtigden (Patentanwaltskammer), de Duitse vereniging van advocaten (Deutscher Anwaltverein), de Duitse bond van gerechtsdeurwaarders (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) en de bond van Duitse justitiële ambtenaren (Bund Deutscher Rechtspfleger) benoemd als leden van het EJN.

De andere leden van het EJN van Duitsland zijn de centrale organen in het kader van Verordening (EU) 2020/1784 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken (verordening inzake de betekening of kennisgeving van stukken) en in het kader van Verordening (EU) 2020/1783 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (verordening inzake bewijsverkrijging). Deze centrale organen en de gerechtelijke autoriteiten van de deelstaten maken het in het kader van rechtshulp in burgerlijke zaken mogelijk om constant informatie over te dragen aan de rechtbanken, aanvullende maatregelen te treffen en bijstand te verlenen aan de rechtbanken op het gebied van betekening of kennisgeving en bewijsverkrijging in het buitenland. Verder zijn ook de centrale autoriteit op grond van Verordening (EU) 2019/1111 (Brussel II ter-verordening) en de centrale autoriteit op grond van Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (de alimentatieverordening) leden van het EJN.

Meer informatie over het EJN in Duitsland en over de contactpersonen staat op de website van het federale bureau voor justitie (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/).

Laatste update: 03/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.