Over het netwerk

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Structuur van het netwerk

Aantal contactpunten: er zijn tweeëntwintig contactpunten aangewezen. Negentien contactpunten zijn magistraten die deelnemen aan het nationale netwerk en tegelijkertijd de functie van rechter vervullen. De drie andere contactpunten maken deel uit van de centrale dienst van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten en werken met name op de afdeling Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, die optreedt als centrale autoriteit voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/2003 (“Brussel II bis”) betreffende beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (ter aanvulling op het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen), van Verordening (EG) nr. 4/2009 (betreffende onderhoudsverplichtingen) en van Richtlijn 2002/8/EG (betreffende rechtsbijstand), en als centraal orgaan voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1206/2001 (bewijsverkrijging) en van Verordening (EG) nr. 1393/2007 (betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken).

Nationaal netwerk: er is een informeel nationaal netwerk gevormd. Dit netwerk heeft een gecentraliseerde structuur die voornamelijk bestaat uit de centrale autoriteit, de magistraten die werkzaam zijn in de hoofdstad en drie vertegenwoordigers van juridische beroepen (verenigingen van advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen). De afdeling van het ministerie die verantwoordelijk is voor de internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, dient de werkzaamheden van het Europees justitieel netwerk te volgen en de activiteiten van de contactpunten op nationaal niveau te coördineren wat betreft de verplichtingen van Griekenland in het kader van het EJN en de informatie die op het Europees e-justitieportaal wordt gepost. Dankzij de bijdrage van de nationale contactpunten van het netwerk worden er informatiebladen gecreëerd en worden de officiële mededelingen van Griekenland over de wetgeving van de Europese Unie betreffende justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken bijgewerkt, worden er vragenlijsten van het EJN of de EU-instellingen ingevuld en wordt er antwoord gegeven op de vragen van andere contactpunten of de EU-autoriteiten, voornamelijk met betrekking tot de toepassing van de EU-wetgeving in Griekenland.

Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats onder coördinatie van de afdeling internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, meestal twee tot vier keer per jaar. Deze bijeenkomsten zijn gericht op de uitwisseling van standpunten, ervaringen en informatie over kwesties aangaande justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken. De agenda bevat voornamelijk kwesties waarover is gesproken tijdens bijeenkomsten van het EJN op Europees niveau, eventuele problemen in verband met de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving (verordeningen/richtlijnen) op nationaal niveau en de verplichtingen van Griekenland in het kader van het EJN en het e-justitieportaal (zoals hierboven reeds vermeld).

Verspreiding van informatie onder het publiek

De website van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten verwijst specifiek naar het bestaan van het EJN. Deze website wordt op dit moment bijgewerkt om een volledige en duidelijke beschrijving te geven van de rol en het nut van het EJN wat betreft de EU-wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Op nationaal niveau wordt informatie over EU-wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken verspreid door brochures en folders over het EJN uit te delen en door in de hoofdstad en andere steden congressen en conferenties te organiseren over de ontwikkelingen in de Europees wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken en over de gevolgen op nationaal niveau (tijdens bepaalde van deze evenementen nemen leden van het nationale netwerk deel als hoofdsprekers). Deze evenementen worden georganiseerd door het ministerie, de balie van advocaten, de nationale school voor magistraten, de Raad van State, de verenigingen van juristen op burgerlijk en handelsgebied, etc.

De conferentie die wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Europese dag voor Justitie, die als doel heeft Europese juristen bewust te maken en een dialoog op gang te brengen over de ontwikkeling van wetgevingsinitiatieven van de Europese Unie, vindt de afgelopen jaren bijna ieder jaar plaats onder leiding van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten.

Laatste update: 11/12/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.