Over het netwerk

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Contactpunten

Er zijn twee contactpunten voor Ierland. Er is een contactpunt voor de District en Circuit Courts en een contactpunt voor de hogere gerechten (High Court, Court of Appeal en Supreme Court). De contactpunten werken nauw samen en plegen overleg over aangelegenheden die verband houden met het netwerk. De contactpunten voor Ierland zijn ondergebracht bij de Courts Service in Dublin. Hoewel zij een afzonderlijke jurisdictie hebben, overlappen de werkzaamheden van deze contactpunten, die elk als enige verantwoordelijk zijn voor het netwerk in hun directoraten. Vragen via het EJN moeten worden gericht aan het contactpunt dat bevoegd is voor de betrokken jurisdictie. De contactpunten werken in afzonderlijke kantoren, maar wel binnen de directoraten van de Courts Service of Ireland in Dublin. De werkzaamheden van het netwerk worden gecombineerd met andere taken. In het kader van de netwerkactiviteiten kan het contactpunt andere collega's echter om hulp en bijstand vragen. De contactpunten onderhouden regelmatig contact per e-mail, telefoon en via persoonlijke ontmoetingen met leden van het EJN-netwerk in Ierland, met inbegrip van de centrale autoriteiten, de directeur Operations bij het Supreme en High Court en de directeur Reform and Development bij de Courts Service [leden in de zin van artikel 2, lid 1, onder d)], en medewerkers van het Department of Justice and Law Reform [leden in de zin van artikel 2, lid 1, onder d)]. De contactpunten plegen ook regelmatig overleg met de betrokken vertegenwoordigers van de rechterlijke macht over de ontwikkelingen binnen het EJN.

De werking van het EJN in Ierland

Er is geen formeel nationaal netwerk in Ierland. Er is een netwerk van personen die deskundig zijn op bepaalde beleidsterreinen en tot wie het contactpunt zich kan wenden voor antwoorden op gestelde vragen.

Het contactpunt werkt nauw samen met andere personen die sensu lato lid zijn van het netwerk in Ierland, onder wie een aantal rechters die specialistische vaardigheden op specifieke rechtsgebieden hebben of die zijn belast met het leggen van internationale contacten. De contactpunten zijn bereikbaar per e-mail. Het contactpunt zorgt ervoor dat de relevante beleids-, administratieve of gerechtelijke deskundigen worden geraadpleegd voordat belangrijke vergaderingen van het netwerk plaatsvinden en dat notulen van vergaderingen en relevante actiepunten op passende wijze worden verspreid.

Het contactpunt heeft ook regelmatig contact met het ministerie van Justitie over beleidskwesties en met de centrale autoriteit over familiale onderhoudsverplichtingen en grensoverschrijdende aangelegenheden.

Verstrekking van informatie

Er is geen nationale website voor het EJN in Ierland. Informatie wordt verstrekt via de website van de Courts Service en andere bestaande websites van verschillende ministeries in Ierland. Het contactpunt werkt samen met andere contactpunten en andere ministeries bij het beschikbaar stellen van verschillende informatiebronnen voor de EJN-lidstaten en het EJN‑netwerk.

Laatste update: 12/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.