Over het netwerk

Litouwen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

De contactpersoon voor het Europees justitieel netwerk voor burgerlijke en handelszaken is de advocaat bij de afdeling internationaal recht van het ministerie van Justitie, die ook de rol vervult van de centrale of bevoegde autoriteit overeenkomstig EU-wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken. De contactpersoon voert daarnaast functies uit in verband met justitiële samenwerking in strafzaken, overeenkomstig zowel EU‑wetgeving als internationale multi- en bilaterale verdragen, en neemt ook deel aan de werkzaamheden van de werkgroepen van de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie omtrent burgerlijke zaken.

Er bestaat in Litouwen geen formele nationale justitiële structuur waarin de nationale leden van het netwerk bijeen zijn gebracht. De samenwerking en communicatie omtrent netwerkaangelegenheden vindt doorgaans plaats op ad-hocbasis, per e-mail.

De informatie van de Europese Commissie over netwerkbijeenkomsten en andere zaken in verband met de activiteiten van het netwerk komt binnen bij de door het ministerie van Justitie aangestelde contactpersoon van het netwerk. Hij of zij stuurt deze informatie vervolgens door naar de bevoegde nationale autoriteiten of rechtbanken (via de nationale rechtbankadministratie), afhankelijk van de aard van de kwestie of het onderwerp van de vergadering. Zo is gewaarborgd dat informatie en vragen over het netwerk bij de juiste instantie terechtkomen.

Voor zover nodig blijven de contactpersoon en de vertegenwoordigers van de nationale bevoegde autoriteiten met elkaar in contact en communiceren zij bij problemen niet alleen per e-mail maar ook telefonisch. De contactpersoon zal de verzoeken om informatie die hij of zij van contactpersonen in andere landen ontvangt, hetzij persoonlijk beantwoorden, of ze onmiddellijk doorsturen naar de bevoegde autoriteit, zodat die erop kan reageren; de contactpersoon coördineert ook de verzending van het antwoord aan de collega die het verzoek had ingediend. Verder assisteert de contactpersoon de rechtbanken bij de beantwoording van praktische vragen die zij in het kader van hun werkzaamheden ontvangen in verband met de samenwerking met andere lidstaten, en wijst hij vertegenwoordigers van de rechtbanken of verzoekers de weg naar de pagina's van het e-justitieportaal waar zij relevante informatie kunnen vinden.

De leden van het netwerk en/of de centrale autoriteiten die in Litouwen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de in de verordening genoemde functies zijn het ministerie van Justitie (en zijn interne afdelingen), de verbindingsmagistraten, de nationale rechtbankadministratie, de overheidsdienst voor rechtsbijstand, de nationale dienst voor kinderbescherming en adoptie, de Litouwse Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de Litouwse Kamer van Notarissen en de Mažeikiai-divisie van het bestuur van het sociale verzekeringsfonds van de staat.

Laatste update: 10/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.