Over het netwerk

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Luxemburg kent de volgende contactpunten en leden van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (hierna het “netwerk” genoemd):

Contactpunten

- Een contactpunt bij het parket-generaal krachtens artikel 2, lid 1, punt a), en de taken van “justitiële samenwerking” vervullend zoals voortvloeiend uit artikel 3, lid 1, punt a), artikel 5, lid 2, punten a) tot en met c) en artikel 5, leden 3 en 4, van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009.

De magistraat bij het parket-generaal behandelt de verzoeken om informatie en justitiële samenwerking in het kader van het netwerk.

Het contactpunt bij het parket-generaal fungeert daarnaast ook als centrale autoriteit, en wel met name in de context van Verordening (EG) nr. 4/2009 en het Haagse Verdrag van 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden.

- Een contactpunt bij het ministerie van Justitie dat de administratieve taken vervult die voortvloeien uit artikel 3, lid 1, punt b), artikel 5, lid 2, punten d) en e), artikel 5, leden 3 en 4, en de artikelen 14, 15 en 18, van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009.

Dit contactpunt draagt naast de administratieve afhandeling zorg voor de afstemming en communicatie met de Europese Commissie, meer in het bijzonder met het secretariaat van het netwerk, alsmede met de leden van het netwerk op nationaal niveau.

Leden van het netwerk:

- De deskundigen die zijn aangewezen krachtens artikel 2, lid 1, punt d), van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

- De beroepsorganisaties die zijn aangewezen krachtens de artikelen 2 en 5 bis van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009:

  • de gerechtsdeurwaarders, die worden vertegenwoordigd door de Kamer van gerechtsdeurwaarders van het Groothertogdom Luxemburg;
  • de advocaten, die worden vertegenwoordigd door de orde van advocaten van de stad Luxemburg en de orde van advocaten van Diekirch;
  • de notarissen, die worden vertegenwoordigd door de Kamer van notarissen van het Groothertogdom Luxemburg.

Interactie tussen contactpunten en leden van het netwerk:

Luxemburg kent geen officieel netwerk op nationaal niveau.

De leden van het netwerk worden voor de vergaderingen uitgenodigd als de betreffende agenda daar aanleiding toe geeft.

De uitwisseling van informatie en de afstemming tussen leden en contactpunten van het netwerk geschiedt telefonisch of langs elektronische weg.

Laatste update: 14/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.