Over het netwerk

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Er zijn momenteel drie (3) contactpunten van het EJN in Malta. De communicatie tussen deze contactpunten verloopt vlot omdat zij in hetzelfde kantoor werken en over alle kwesties in verband met het beheer van het netwerk in Malta voortdurend met elkaar overleggen. Deze contactpunten hebben een systeem van onderlinge samenwerking op poten gezet, zodat ze het netwerk effectiever kunnen beheren, met name als het gaat om het verstrekken van informatie op verzoek aan particuliere rechtspractici.

Over het nationale netwerk

  • Rechtsbijstand

De instantie die verzendt of ontvangt inzake rechtsbijstand is de advocaat-generaal die bevoegd is met betrekking tot rechtsbijstand, die werkt bij de griffie van de civiele rechtbank, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

  • Betekening en kennisgeving van stukken

Het kantoor van de procureur-generaal (adres: The Palace, St. George’s Square, Valletta) fungeert als centrale instantie en tegelijkertijd als verzendende en ontvangende instantie inzake de betekening en kennisgeving van stukken. Het zorgt voor het verzenden van aanvraagformulieren en voor de ontvangst van de documenten voor de betekening en kennisgeving van stukken namens de verzendende instanties die in het buitenland gevestigd zijn, welke documenten vervolgens worden doorgegeven aan een aangestelde van de gerechtelijke instanties met het oog op de betekening of kennisgeving overeenkomstig het Maltese procedurele recht dat van toepassing is op de betekening en kennisgeving van stukken.

In het kader van de activiteiten inzake de betekening en kennisgeving van stukken werkt het kantoor van de procureur-generaal als verzendende en of ontvangende instantie ook samen met verzoekers en/of hun wettelijke vertegenwoordiger in de procedure van de betekening of kennisgeving.

  • Geringe vorderingen

Het bevoegde forum op dit gebied is de rechtbank voor geringe vorderingen, die ressorteert onder de gerechtelijke instanties in Valletta. De beroepen tegen de uitspraken van deze rechtbank worden behandeld door het hof van beroep in de uitoefening van haar lagere bevoegdheid, dat ook ressorteert onder de gerechtelijke instanties in Valletta.

Welke instantie er bevoegd is, is afhankelijk van de verblijfplaats van de persoon tegen wie de uitvoering wordt gevraagd. De Court of Magistrates van Malta en de Court of Magistrates van Gozo zijn bevoegd voor de uitvoering en ook in het kader van artikel 23, overeenkomstig artikel 10, lid 4, van de Small claims tribunal act (wet met betrekking tot de rechtbank voor geringe vorderingen; hoofdstuk 380 van de wetten van Malta).

  • Bewijsverkrijging

De centrale instantie is het kantoor van de procureur-generaal in Valletta.

De aangezochte gerechten zijn:

  1. de eerste kamer van de civiele rechtbank
  2. de kamer van familiezaken van de civiele rechtbank
  3. de Court of Magistrates van Malta
  4. de Court of Magistrates van Gozo (hogere bevoegdheid) of (lagere bevoegdheid)

De rechtbanken zijn bevoegd met betrekking tot de verzoekschriften die zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 22/05/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.