Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Over het netwerk

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Contactpunten

Voor elk van de vier rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk is er één contactpunt. Aangezien het om afzonderlijke rechtsgebieden gaat, is er geen overlapping tussen de activiteiten van de contactpunten, die elk als enige verantwoordelijk zijn voor het netwerk in hun rechtsgebied. Vragen via het EJN moeten worden gericht aan het contactpunt van het betreffende rechtsgebied.

Het contactpunt ressorteert onder het ministerie van Justitie van Noord-Ierland. Het houdt zich niet fulltime met het netwerk bezig, maar kan een beroep doen op een aantal uitvoerende en beleidscollega’s wanneer er EJN-zaken moeten worden afgehandeld. Naast de werkzaamheden binnen het netwerk heeft het contactpunt nog andere taken.

De activiteiten van het EJN in Noord-Ierland

Er is in Noord-Ierland geen formeel nationaal netwerk. Binnen het ministerie van Justitie is er evenwel een netwerk gevormd van personen die deskundig zijn op bepaalde beleidsterreinen. Het contactpunt heeft ook een aantal vaste contactpersonen bij andere ministeries aan wie vragen kunnen worden gesteld die buiten het werkgebied van het ministerie van de contactpersoon vallen. Omdat Noord-Ierland een klein rechtsgebied is, beschikt het contactpunt over een solide netwerk van interne contactpersonen die bij de meeste vragen en informatieverzoeken die binnenkomen, te hulp kunnen schieten.

De doeltreffendste manier om verzoeken en informatie te sturen is via e-mail. Berichten kunnen dan snel en in hun geheel worden doorgestuurd, met name naar externe contactpersonen, zodat de betreffende medewerkers over de gegevens beschikken die zij nodig hebben om vragen te kunnen beantwoorden.

Het contactpunt zorgt ervoor dat de betreffende beleids-, bestuurs- of gerechtelijke deskundigen worden geraadpleegd bij de ontvangst van vragen en voorafgaand aan de relevante vergaderingen van het netwerk. Notulen van de vergaderingen en relevante actiepunten worden op passende wijze verspreid.

Informatieverstrekking

In Noord-Ierland is er geen nationale website voor het EJN. Informatie wordt verstrekt via andere bestaande websites. Daarbij wordt steeds vaker verwezen naar het e‑justitieportaal. Het contactpunt heeft samengewerkt met andere diensten die informatiebronnen beschikbaar stellen, waaronder de Northern Ireland Courts and Tribunals Service (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals). Op de publiekswebsite van deze dienst staat informatie over het werk van het netwerk, bv. over de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen, Europese procedures voor geringe vorderingen, Europese betalingsbevelprocedures enz. De website van de Noord-Ierse overheid (http://www.nidirect.gov.uk) bevat eveneens informatie over de Europese procedure voor geringe vorderingen.

Waar zich de gelegenheid voordoet worden het EJN en de pagina’s van het e‑justitieportaal onder de aandacht gebracht op relevante vergaderingen en conferenties en in relevante publicaties.

Laatste update: 03/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.