Over het netwerk

Polen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Er zijn in Polen twaalf contactpunten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (hierna de “justitiële contactpunten”). Een van deze contactpunten ressorteert onder het ministerie van Justitie; de andere bevinden zich in elf regionale rechtbanken (sądy okręgowe) en hun bevoegdheid strekt zich uit tot de hoven van beroep waaronder deze rechtbanken vallen.

Het contactpunt bij het ministerie van Justitie behandelt de verzoeken betreffende het Poolse burgerlijk- en handelsrecht en stuurt vragen over de uitvoering van een rechtshulpverzoek die niet rechtstreeks naar het bevoegde justitiële contactpunt zijn gestuurd, door naar dit punt.

Het contactpunt bij het ministerie van Justitie ontvangt van de Europese Commissie informatie over de vergaderingen van het netwerk en andere kwesties en stuurt die informatie naargelang van de kwestie of het onderwerp van de vergadering door naar de desbetreffende bevoegde nationale autoriteit of rechtbank.

Het ministerie van Justitie draagt zorg voor de coördinatie van de activiteiten van de contactpunten in Polen.

De rechters die optreden als coördinator voor internationale samenwerking en mensenrechten op civielrechtelijk vlak en die de personen die als justitieel contactpunt fungeren, bijstaan, zijn eveneens lid van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Deze coördinerende rechters verrichten hun taken bij alle rechtbanken van het rechtsgebied van een bepaalde regionale rechtbank (de regionale rechtbank zelf en de arrondissementsrechtbanken), met inbegrip van het hof van beroep, wanneer het betrokken rechtsgebied tevens zo’n hof omvat.

Van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken maken verder deel uit de centrale instantie die is aangewezen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, het centraal orgaan dat is aangewezen overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1206/2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, de centrale autoriteit die is aangewezen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (verordening Brussel II bis) en de centrale autoriteit die is aangewezen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen.

Laatste update: 29/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.